Jaarverslag 2016

Wat stakeholders materieel vinden

Schiphol Group heeft een groot aantal stakeholders – variërend van sectorpartners en overheden tot medewerkers en omwonenden – met veelal uiteenlopende belangen. We voeren een continue dialoog met hen. In het onderdeel Maatschappelijke verantwoording hebben we een overzicht van stakeholders en contactmomenten opgenomen. De onderwerpen van de stakeholderdialogen worden bepaald op basis van de materiële thema's waarop Schiphol Group stuurt en verantwoording aflegt in het jaarverslag. In de materialiteitsmatrix zetten we het belang van de stakeholders af tegen het belang dat Schiphol Group zelf hecht aan deze onderwerpen.

Materialiteitsanalyse 2016

In 2016 hebben we een uitgebreide materialiteitsanalyse gedaan, passend in ons beleid om dit elke drie jaar te herhalen. In tussenliggende jaren doen we een zogenoemde light update. We hebben eerst een interne analyse gedaan of we alle relevante thema's wel hadden benoemd (bigdatacheck, media-analyse en peers). We hebben enquêtes verzonden aan externe en interne stakeholders uit naam van de CFO en van ruim honderd respondenten een reactie gekregen. Aan hen hebben we een longlist van 24 onderwerpen voorgelegd en gevraagd die te scoren in mate van belangrijkheid. Daarna hebben we onderwerpen verder geclusterd tot de onderwerpen zoals ze nu in de materialiteitsmatrix staan. Alle stakeholdergroepen hebben een gelijke weging gekregen. De directie heeft in oktober de materialiteitsmatrix vastgesteld. De onderwerpen dienen als startpunt voor dit jaarverslag en ze worden gebruikt in de strategie en de tactische invulling ervan.

Verschuivingen in 2016
Net als in de vorige matrix staat veiligheid bovenaan. Vergeleken met de voorgaande matrix is een aantal onderwerpen verschoven en zijn de onderwerpen meer gespreid. Luchtkwaliteit wordt belangrijker gevonden dan CO2-emissies. Opdrachtgeverschap en Bereikbaarheid zijn zeer relevant voor onze stakeholders. Schiphol Group is een regieorganisatie en opdrachtgeverschap is daar een basiselement voor. Het thema kwam echter niet eerder voor in de matrix. Geluid scoort lager dan we de laatste twee jaar hebben gerapporteerd; een verklaring is dat geluid niet voor alle stakeholdergroepen hoog scoorde.

Aan 'interne' onderwerpen zoals Werkgeverschap en Financiële soliditeit hechten onze externe stakeholders minder waarde.

De onderwerpen Filantropie en Biodiversiteit zijn weliswaar uitgevraagd maar vallen net buiten de hier getoonde afbeelding. Deze afbeelding toont een deel van de matrix, het kwadrant rechtsboven, waarin de belangrijkheid voor zowel Schiphol als voor de stakeholders het hoogst is. Water is ten opzichte van de vorige matrix minder belangrijk; we rapporteren niet meer via het jaarverslag over dit onderwerp.

In de open vraag gaven respondenten aan dat Schiphol Group een grotere rol kan spelen in de mobiliteitstransitie, eerlijker moet communiceren en meer kan betekenen in partnerships. Een rol spelen in de ontwikkeling van mobiliteit was tevens een aanbeveling tijdens de stakeholderdialoog over Corporate Responsibility.

Materialiteitsmatrix

Lees verder: Sterkte-zwakteanalyse