Jaarverslag 2016

Wat dit betekent voor onze luchthavens

We bereiken eerder de afgesproken grenzen aan de groei op Schiphol, naar verwachting al in 2017. We zijn in de Omgevingsraad Schiphol overeengekomen dat het aantal vliegtuigbewegingen tot en met 2020 niet hoger mag zijn dan 500 duizend. We houden ons aan die afspraak. De onverwacht hoge groei in vliegtuigbewegingen in 2016 hangt mogelijk samen met het in zicht komen van dit plafond. Daardoor zullen luchtvaartmaatschappijen al in 2017 worden geconfronteerd met een tekort aan ‘slots’. We voorzien dat we de vraag naar luchtvervoer daardoor niet volledig kunnen accommoderen. Dit heeft gevolgen voor onze klanten maar ook voor de Nederlandse economie.

Vanaf april 2018 zou Lelystad Airport een deel van de vraag moeten kunnen opvangen, met name wat betreft vakantievluchten. Omdat niet alles gereed is om in de benodigde verkeersleiding te voorzien, dreigt nu een vertraging van ongeveer een jaar naar april 2019.

We verwachten dat ondanks de maximering van het aantal vliegtuigbewegingen het aantal passagiers op Schiphol zal blijven stijgen door het gebruik van grotere vliegtuigen en een hogere bezettingsgraad. Het langetermijnperspectief voor Schiphol blijft gezond. We moeten wel rekening houden met sterke concurrentie op bepaalde terreinen, maar dankzij onze hubfunctie gecombineerd met de aantrekkingskracht van Nederland en met name de metropoolregio Amsterdam kunnen we die concurrentie aan.

De sterke groei die we nu doormaken, is gezien de geschetste ontwikkelingen goed te verklaren. Het stelt ons echter wel voor grote operationele uitdagingen. De maatregelen die we treffen om die het hoofd te bieden, hebben een korte- en langetermijnperspectief. In het hoofdstuk Resultaten gaan we hier dieper op in.

Voor de verdere toekomst van de luchtvaart in Nederland is een gedegen en brede doorgronding van de rol en het belang van de luchtvaart in de samenleving een vereiste. Hierbij dient ook te worden verkend op welke manier de luchtvaart zou kunnen bijdragen om toekomstige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Schiphol ontwikkelt in dat kader een visie op de luchtvaart en haar rol daarin voor de periode na 2020. Van wezenlijk belang is dat bij een dergelijke visie niet de luchtvaart centraal staat, maar de maatschappij in volle breedte. Dit vereist ook van de overheid een integrale benadering en aanpak.

Actieagenda van het kabinet

Het kabinet heeft in 2016 de Actieagenda Schiphol 2016-2025 gepresenteerd. We zijn samen met andere sectorpartijen betrokken bij het voorbereidingstraject voor deze agenda. In het document spreekt het kabinet de ambitie uit de groeiende vraag naar luchtverkeer te accommoderen in Nederland, meer specifiek op de luchthavens Schiphol, Lelystad en Eindhoven. Uiteraard dient dit te gebeuren in balans met de omgeving en binnen de kaders van veiligheid en duurzaamheid, aldus het kabinet. Schiphol Group steunt deze ambitie. Deze vraagt van ons blijvend te investeren in kwaliteit en capaciteit. De overheid moet zorgen voor optimale randvoorwaarden. Om de ambitie na 2020 te realiseren, zijn daarom ook nieuwe afspraken nodig met de omgeving en andere stakeholders.

Lees verder: Wat stakeholders materieel vinden