Jaarverslag 2016

Onze missie:
Connecting the Netherlands

Onze missie is Nederland optimaal verbinden met de rest van de wereld, Connecting the Netherlands. We willen zo een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten. We creëren waarde voor de samenleving en de economie. We noemen dit 'connecting to compete and to complete'.

Het verbinden van Nederland doen we niet alleen. We werken samen met sectorparners, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, luchtverkeersleiding, douane en marechaussee. Samen met openbaarvervoersbedrijven, overheden en businesspartners maken we van onze luchthavens efficiënte knooppunten en aantrekkelijke verblijfs- en werklocaties. We bieden faciliteiten voor vliegverkeer, en zetten ons ervoor in dat de luchthavens over de weg en per spoor goed bereikbaar worden of blijven.

Schiphol Group ziet het als haar opdracht in de vraag naar luchtvervoer te voorzien en daarmee bij te dragen aan de groei van Nederland. We houden daarbij rekening met sterk veranderende omstandigheden en eisen. Lag in de jaren tachtig de focus nog vooral op de directe voordelen van een succesvolle luchthaven, zoals de groeiende werkgelegenheid in de luchtvaartsector zelf en in de logistieke dienstverlening, tegenwoordig is het blikveld veel ruimer.

De luchthavens spelen een steeds belangrijkere rol in het faciliteren van stromen passagiers en goederen die de basis vormen van onder meer internationale handel, kennisuitwisseling en toerisme. Goede en frequente verbindingen zijn belangrijke voorwaarden. De luchthaven als aanjager: dat gaat zeker op voor Schiphol, onze belangrijkste luchthaven, maar ook voor de regionale luchthavens: ze zijn een belangrijke schakel in de regionale economische ontwikkeling en het toerisme. Zo groeit Eindhoven Airport hard dankzij de groeiende bedrijvigheid in de Brainportregio en de steeds grotere behoefte aan goedkope leisurevluchten.

Nederland en met name de metropoolregio Amsterdam zijn voor internationaal georiënteerde organisaties en bedrijven mede aantrekkelijker geworden dankzij onze luchthavens, in het bijzonder Amsterdam Airport Schiphol. Dat willen we verder blijven uitbouwen. De nabijheid van een grote luchthaven met een verfijnd bestemmingennetwerk kan een doorslaggevend vestigingscriterium zijn. Bedrijven als Microsoft, Cargill en Danone geven de voorkeur aan de metropoolregio Amsterdam omdat ze daar zeer goed bereikbaar zijn vanuit Europa en de rest van de wereld. Dergelijke bedrijven kennen een hogere productiviteit dan regionaal georiënteerde bedrijven; ook dat is een toegevoegde waarde voor de welvaart.

Luchthavens bieden ook mogelijkheden op andere terreinen: mensen zijn in staat sociale contacten in het buitenland op te doen en te onderhouden, zich te verrijken met nieuwe ervaringen of zich te ontspannen in een andere omgeving. Ook daarmee dragen we bij aan het welzijn in Nederland en daarbuiten.

We beseffen dat onze activiteiten niet alleen een positieve maar ook een negatieve impact hebben, met name op de directe omgeving. Het gaat hierbij om geluidsbelasting en uitstoot van onder meer CO2 en (ultra)fijnstof. Ook heeft onze directe omgeving te maken met de gevolgen van het steeds toenemende wegverkeer en heeft een luchthaven consequenties voor de mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkeling. Als gevolg van de vliegroutes en de bijbehorende geluidsbelasting en veiligheidszones is woningbouw in bepaalde gebieden niet of nauwelijks mogelijk. Samen met onze sectorpartners en in intensief overleg met overheden en omwonenden proberen we de negatieve impact te beperken. Daarnaast werken we aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, onder meer door onze bijdrage aan de Stichting Leefomgeving Schiphol. Met het Schipholfonds stimuleren we initiatieven op het gebied van sport en bewegen in de omgeving.

China: Connecting to compete ánd to complete

Schiphol is zeer goed verbonden met China: er zijn directe vluchten op acht bestemmingen. Ter vergelijking: Londen Heathrow heeft er vijf. Deze connectiviteit levert behalve direct economisch belang ook andere voordelen op. De goede bereikbaarheid is een van de redenen waarom Nederlandse universiteiten aantrekkelijk zijn voor Chinese studenten. De collegegelden die ze betalen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de universiteiten en dragen bij aan de algemene betaalbaarheid van het hoger onderwijs. Ook op langere termijn zijn er positieve consequenties: de kans is reëel dat de betreffende student een belangrijke positie heeft in een bedrijf of organisatie in China. Als hij zaken wil doen in Europa zal hij al snel aan Nederland denken; daar heeft hij immers zijn sociale netwerk opgebouwd.

Lees verder: Onze ambitie: Europe’s Preferred Airport