Jaarverslag 2016

Samenhang

Onze strategie geeft een antwoord op nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaartsector, de maatschappij en de wereld. Hiermee kunnen we ook een koers volgen waarmee we beter in staat zijn om met zowel uitdagingen, risico's en kansen om te gaan. De materiële onderwerpen geven aan wat voor onze stakeholders en Schiphol Group van belang is, waar we invloed op hebben en daarmee ook impact hebben. We vinden het belangrijk dat er een duidelijke link is tussen deze materiële aspecten en onze strategie. Tegelijkertijd willen we ook de risico's die hiermee samenhangen mitigeren door actief risicomanagement.

Om inzichtelijk te maken hoe de belangrijkste risico's van Schiphol Group samenhangen met haar strategische thema's en hoe deze vervolgens weer zijn te verbinden met de materiële onderwerpen, hebben we in een overzicht de samenhang weergegeven.

Schiphol Group is blootgesteld aan strategische, operationele, financiële en compliancerisico’s. We hebben toprisico’s benoemd die een belemmering zouden kunnen vormen voor het uitvoeren van onze missie. We hebben hiervoor passende beheersmaatregelen. Risicomanagement is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.

De belangrijkste risico’s:

  • Verandering in de vraag: kan ons netwerk negatief beïnvloeden, en onze relatief vaste kostenstructuur beperkt de flexibiliteit om onverwachte veranderingen in de vraag op te vangen.
  • Ontwikkeling van de capaciteit: omstandigheden kunnen tijdens de lange ontwikkelperiode wijzigen waardoor nieuwe capaciteit niet op het juiste moment wordt opgeleverd of bij oplevering niet langer de juiste oplossing biedt.
  • Veranderend consumentengedrag: het ondervinden van sterke concurrentie van internet en omnichannel retailconcepten waardoor de besteding per passagier Retail Airside onder druk staat.
  • Marktontwikkeling vastgoed: ontwikkeling van Schiphol als toplocatie blijft de focus, maar aanbod elders en veranderende vraag van klanten kunnen hierop van grote invloed zijn.
  • Politieke omgeving: integraal overheidsbeleid en een goed functionerende economische regulering kunnen bijdragen aan de versterking van de mainport.
  • IT-infrastructuur en informatiebeveiliging: de afhankelijkheid van IT wordt steeds groter en de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid zijn cruciaal.
  • Grote projecten: bewaking van de voortgang, budget en kwaliteit zodat tijdig de juiste capaciteit beschikbaar komt en investeringen doelmatig zijn.
  • Internationaal ondernemen: biedt mogelijkheden voor risicodiversificatie, maar kan ook onbekende risico's met zich meebrengen.
  • Operationele risico’s: veiligheid, businesscontinuïteit en afhankelijkheid van derden vragen om een goed beheer zodat de groei op betrouwbare manier kan worden gefaciliteerd.
  • Compliancerisico's: niet voldoen aan wet- en regelgeving en andere schendingen van integriteit kunnen leiden tot reputatieschade en verlies van draagvlak.  

In de sectie Risicomanagement gaan we dieper in op de beheersmaatregelen.

Samenhang

Lees verder: Doelstellingen