Jaarverslag 2016

Competitive Marketplace

We versterken de mainport door de ‘marktplaats’ Schiphol verder te ontwikkelen. We beschouwen het luchthavengebied als een hoogwaardige locatie voor werk en verblijf. Om als vestigingsplaats te kunnen blijven concurreren, maken we Schiphol zo interessant mogelijk voor internationaal opererende bedrijven. We investeren continu in de kwaliteit van de werkomgeving, we bieden flexibele en innovatieve huurconcepten. We stimuleren de logistieke sector in de regio en onderzoeken kansen voor nieuwe business. Ook de regionale luchthavens ontwikkelen zich tot economische centra voor hun regio.

Doelstelling 2020

Voortgang

Realisatie 2016

Non-aviation

Inkomstenstroom in non-aviation activiteiten zekerstellen

  • Meer omzet uit non-avation activiteiten door faciliteiten kantoorgebouw The Base
  • Meer omzet door digitalisering en door omnichannelaanpak
  • Opbrengsten retail staan onder druk, horeca vertoont stijgende lijn
  • Ontwikkeling opbrengsten uit parkeren vormt een uitdaging

Central Business District

De bedrijvigheid op het Central Business District laten toenemen. We werken aan een groter aanbod van diensten, een aantrekkelijk werkklimaat en hoge bezetingsgraad

  • De positieve ontwikkelingen in vastgoedsector zetten door. Beschikbare kantoorruimte Central Business District nagenoeg volledig bezet
  • Steeds groter aanbod van diensten

On track in 2016 om doelstelling in 2020 te realiseren

Grotendeels on track in 2016 om doelstelling in 2020 te realiseren

Deels on track in 2016 om doelstelling in 2020 te realiseren

Schiphol: AirportCity

Amsterdam Airport Schiphol onderscheidt zich door topkwaliteit. Onze ambitie om Europe's Preferred Airport te zijn, overstijgt onze activiteiten in de terminal en het luchthavenproces. Amsterdam Airport Schiphol is een dynamische stad op zichzelf, een AirportCity.

Schiphol voorziet in een variëteit aan voorzieningen voor werken, verblijf en ontspanning, die we continu nog aantrekkelijker maken. Onze uitgangspunten hierbij zijn: flexibiliteit, multifunctionaliteit, connectiviteit, beleving en value for money. Schiphol wordt meer en meer een inspirerende ontmoetingsplek. De bewoners van het Central Business District (CBD) gaan met plezier naar hun werk en ontwikkelen zichzelf elke dag. Ze ontmoeten anderen in een inspirerende omgeving, die bijdraagt aan een goede work-life balance. Om de community verder vorm te geven, is SPOT opgericht. SPOT is een platform dat voor medewerkers van bedrijven in het Central Business District kennissessies en events organiseert, waaronder in 2016 de derde editie van TEDx Schiphol.

We bieden uiteenlopende hoogwaardige faciliteiten aan logistiek dienstverleners en bedrijven die zich op het luchthaventerrein vestigen. Een van de nieuwe bedrijven die we mochten verwelkomen was elektronicaconcern Samsung in het pand Avioport. Het nieuwe Hilton-hotel, midden in het CBD, is een ware blikvanger door zijn moderne design en heeft een eerste succesvol jaar achter de rug. Het kantorencomplex The Base is een groot succes: de 36.000 vierkante meter zijn nagenoeg bezet. In 2017 beginnen we met de uitbreiding van het complex met een extra toren met een totaaloppervlak van ongeveer 6.000 vierkante meter.. The Base ontwikkelt zich tot communitycenter en biedt daarvoor verschillende faciliteiten. Het buitenterrein zijn we verder aan het verbeteren; parkeerterrein P15, tussen The Base en het Hilton-hotel, wordt een publieke ruimte met een plein, een amfitheater, veel groen en lichtelementen.

Ontwikkelingen in vastgoed

De positieve ontwikkelingen in de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt hebben zich in 2016 voortgezet. De bruto aanvangsrendementen zijn verder gedaald, en de leegstand voor zowel kantoren als de logistieke markt is teruggelopen. Het Central Business District is nagenoeg volledig bezet, wat een bevestiging is dat voor kantoren de locatie nog altijd bepalend is voor de bezetting en de waardeontwikkeling. De bezetting in de logistieke markt is het hoogst bij modern logistiek vastgoed op een goede locatie. Op Schiphol zien we dat terug in de zeer hoge bezetting van de eerste linie vrachtgebouwen. Door de goede economische ontwikkelingen, waaronder de stijging van consumentenbestedingen, presteren ook de logistieke ruimtes op de tweede linie goed.

Voor de gebouwen The Outlook en het Schipholgebouw hebben we het BREEAM-NL In-Use Very Good certificaat behaald voor het onderdeel Asset. Voor het gebouw TransPort ontvingen we voor dit onderdeel het Excellent-certificaat. Om ruimte te maken voor de ontwikkeling van de nieuwe pier en terminal is het Cargo Centre gesloopt. Ook het oude Hilton is in 2016 afgebroken. In beide gevallen is dit op duurzame wijze gebeurd met hergebruik van materialen.

Verder is aan het begin van de H/M-pier een crew center voor easyJet gebouwd en in gebruik genomen.

Cargo community Schiphol

Luchtvaartmaatschappijen maken graag gebruik van Schiphol vanwege de operationele kwaliteit, de efficiënte douane, de uitstekende verbindingen met het achterland en een sterk lokaal grondnetwerk van vrachtpartijen.

Nieuwe strategie vracht

In 2016 heeft Schiphol Cargo een nieuwe strategie gelanceerd. Het accent is verschoven van internationale promotie naar investeren in kwaliteit van de grondoperatie. We geven hier met vele partijen uit de Schiphol vracht community uitvoering aan. Zo zijn we samen met KLM Cargo een project gestart waarmee we de Europese aanvoerketens verbeteren en sneller maken, om zo onze concurrentiepositie te versterken. De resultaten hiervan, waaraan ook Kuehne+Nagel, Jan de Rijk en Swissport meedoen, staan open voor alle vrachtpartijen op Schiphol. Ook investeert Schiphol met de vrachtpartners in het cargo community-platform van Cargonaut. Met een gemoderniseerd platform, dat een grotere dekking heeft en een opendatastrategie, willen we komen tot een betere informatie-uitwisseling tussen de verschillende spelers in de logistieke keten. Dankzij een hogere kwaliteit van de grond- en digitale processen kan het vrachtvolume op Schiphol blijven groeien, zelfs bij een gelijkblijvend aantal vluchten en een schaarste aan slots.

Focus op bloemen en medicijnen

In 2016 heeft de Schiphol Cargo community ook ingezet op intensievere samenwerking op specifieke luchtvrachtstromen met als doel meer bedrijvigheid naar Amsterdam te trekken.

In maart 2016 is een nieuwe samenwerking tussen dertien partijen opgezet: Pharma Gateway Amsterdam. Het luchttransport van medicijnen vormt bijna 5 procent van alle vracht. Dat aandeel is nog relatief klein, maar we verwachten dat dit segment sneller gaat groeien dan de overige luchtvracht. Pharma Gateway Amsterdam stelt zich ten doel beter in te spelen op de wensen van medicijnfabrikanten. Zo zijn zorgvuldigheid en een gecontroleerde temperatuur prioriteiten. De partijen volgen alle IATA-kwaliteitstrainingen; de eerste certificaten zijn inmiddels toegekend. De medicijnfabrikanten hebben enthousiast gereageerd op de verbeteringen.

Eenzelfde initiatief hebben we opgezet met KLM Cargo en Royal Flora Holland voor bloemen: de Holland Flower Alliantie. We willen hiermee de positie van Schiphol als bloemenhub versterken.

Met de Douane heeft Schiphol Cargo in 2016 gewerkt aan het aantrekken van vrachtpartijen die gebruik willen maken van vereenvoudigde aangifte van e-commerce lading. Naast de posterijen en integrators kunnen nu alle partijen in de luchtvrachtketen gebruikmaken van deze zogeheten VENUE-regeling bij kleine, niet waardevolle pakketten.

Joint Inspection Center

Op 22 november opende koning Willem-Alexander het Joint Inspection Center. Het JIC is een unieke publiek-private samenwerking waarin de Douane, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de Koninklijke Marechaussee samenwerken om een deel van de geïmporteerde en geëxporteerde goederen te controleren. Het JIC is onderdeel van Schiphol Smartgate Cargo. Er zijn naast controles in het JIC ook mobiele controles en controles op de locatie van private partijen. De informatie en beelden van deze controles worden uitgelezen en gecontroleerd in het JIC. Het JIC en ook de onderliggende overheidsprogramma’s verbeteren de efficiëntie van de vrachthub Schiphol aanzienlijk.

Regionale betekenis

Een luchthaven is van grote betekenis voor de regio waarin ze zich bevindt. Dat geldt zowel voor de hubluchthaven Schiphol als de regionale luchthavens.

Voor de metropoolregio Amsterdam (en daarbuiten) is het zeer uitgebreide bestemmingennetwerk van Schiphol een belangrijke onderscheidende factor ten opzichte van andere stedelijke regio’s. De regio Amsterdam concurreert met regio’s zoals Frankfurt, Parijs en Berlijn.

Eindhoven Airport heeft een belangrijke verbindende rol voor de Brainportregio. Rotterdam The Hague Airport richt zich op het vergroten van de bereikbaarheid van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de regio Zuidwest-Nederland. Met de ontwikkeling van Lelystad Airport geven we onder meer Flevoland een economische impuls.

Werkgelegenheid

De luchtvaartsector is een motor voor werkgelegenheid. In onderzoeken naar de omvang hiervan wordt primair onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte van werkgelegenheid. Directe werkgelegenheid gaat om personen die in de sector zelf werken; indirecte werkgelegenheid betreft personen die werkzaam zijn bij toeleveranciers.

Uit recent onderzoek (Arbeidsmarkt luchtvaart 2014) blijkt dat de luchtvaartsector in Nederland wat betreft directe werkgelegenheid ruim 85.000 banen oplevert, waarvan 65.000 op Schiphol, en ruim 4.400 op de regionale luchthavens. Bijna de helft (44 procent) van de werknemers is werkzaam bij bedrijven in luchtvervoer en ongeveer een kwart bij toeleverende bedrijven. Het totale werkgelegenheidseffect van de Mainport Schiphol voor Nederland komt uit op ongeveer 300.000 banen.

Eindhoven Airport is met 1.500 (in)directe arbeidsplaatsen uitgegroeid tot een van de grootste regionale werkverschaffers. Rotterdam The Hague Airport levert directe en indirecte werkgelegenheid aan 2.500 werknemers. Op Lelystad Airport zijn 441 personen werkzaam bij 65 bedrijven. Ook rondom Lelystad Airport stimuleren we indirect de regionale werkgelegenheid. We werken met regionale samenwerkingspartners zoals De Lelystadse Boer. Deze stichting is in 2016 opgericht om het agrarisch gebied rondom de luchthaven te ontwikkelen als 'de groentetuin van Nederland'.

Van belang is daarnaast het soort banen dat de luchtvaart met zich meebrengt. Schiphol biedt een groot aantal laaggeschoolde arbeidsplaatsen. Juist in een metropoolregio als Amsterdam is deze werkgelegenheid zeer wenselijk. Ongeveer 60 procent van de op Schiphol werkzame personen woont in Noord-Holland; ongeveer een derde van het totaal aantal Schipholwerkers woont in Amsterdam, Haarlemmermeer en Almere. Aan de andere kant van het spectrum trekt de Mainport Schiphol door het netwerk en de goede bereikbaarheid veel internationaal geörienteerde werkgelegenheid aan met hoogwaardige arbeidsplaatsen.

Toerisme

Goede verbindingen met de rest van de wereld zijn van groot belang voor het toerisme. Nederland en in het bijzonder Amsterdam zijn steeds populairder als bestemming voor een vakantie of meerdaags uitstapje. Volgens NBTC Holland Marketing is het aantal internationale gasten dat Nederland verwelkomde in 2016 gestegen met 5 procent naar 15,7 miljoen. In het bijzonder Amsterdam is een geliefde bestemming, het aantal hotels in de stad is toegenomen.

Ook Rotterdam, in 2016 door Lonely Planet uitgeroepen tot vijfde 'must-visit city', en andere locaties in Nederland die door dezelfde reisgids worden aanbevolen, hebben een grote aanzuigende werking gehad op toerisme. Dit verklaart ten dele de groei van het aantal niet-Nederlandse reizigers met bestemming Schiphol. Daarnaast hebben factoren als een gunstige economie in combinatie met een lage euro een stimulerende werking. De groei van het aantal Aziatische toeristen (met name uit India) is grotendeels te verklaren door de extra vliegcapaciteit: de Indiase airline Jet Airways is in maart 2016 begonnen met vluchten op Schiphol.

Bijdragen aan scholing op en rond de luchthavens

Schiphol stimuleert de regionale werkgelegenheid onder meer via het Luchtvaart College Schiphol, een stichting van KLM, het ROC van Amsterdam en Schiphol Group. Het college leidt jaarlijks ongeveer zeshonderd studenten op en helpt driehonderd studenten aan een stageplek. Ook krijgen elk jaar duizend werknemers training of scholing. Op de locatie Schiphol bevordert het college intersectorale mobiliteit, zodat medewerkers kunnen rouleren tussen de bedrijven op de luchthaven.

Als onderneming die midden in de samenleving staat, willen we ook onze sociale verantwoordelijkheid nemen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op een baan. Het Luchtvaart College Schiphol plaatst hen bij bedrijven op de luchthaven.

Ook Rotterdam The Hague Airport spant zich op dit gebied in via het project Startbaan. In dit project hebben deelnemende partners – de luchthaven, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, het Korps Mariniers en het Scheepvaart en Transport College – werkervaringsplekken aangeboden. Van de laatste groep van veertien deelnemers hebben negen een baan gevonden na afronding van de stage of zijn een opleiding begonnen. In 2017 gaat de zesde jaargang van dit project van start.

Lelystad Airport heeft zich eveneens gecommitteerd aan het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit gebeurt samen met Werkbedrijf Lelystad. De luchthaven is een samenwerking aangegaan met de Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport (SCALA) en de Hogeschool van Amsterdam. Gezamenlijk gaan ze opleidingsinitiatieven en stageplaatsen bevorderen en realiseren.

Lees verder: Development of the Group