Jaarverslag 2016

Managementagenda 2016

De Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen stelt de Managementagenda vast waarin de prioriteiten van de directie zijn weergegeven. Er liggen concrete en meer gedetailleerde doelstellingen onder. Deze geven richting aan de gehele Schiphol-organisatie. De beoordeling wordt onder meer gebruikt bij het vaststellen van de variabele beloning. Meer hierover in het onderdeel Remuneratie.

Het grootste deel van de doelstellingen voor 2016 is gerealiseerd. De marktpositie van de luchthaven en de kwaliteit van het netwerk komen ruimschoots uit boven het beoogde target. De luchthaven Schiphol en ook de regionale luchthavens zijn operationeel in staat het aanbod aan vluchten te accommoderen. De uitbreiding van de luchthaven Lelystad wordt vanuit Schiphol Group conform planning gerealiseerd. Samen met onze stakeholders zijn goede resultaten bereikt, waaronder het opstellen van de Actieagenda Schiphol. Op het gebied van veiligheid, informatiebeveiliging en veiligheidscultuur zijn afgelopen jaar de nodige actie ondernomen. De eerste grote stappen zijn gezet op het gebied van digitalisering van belangrijke processen op de luchthaven. Het beoogde resultaat op het gebied van kwaliteit en klanttevredenheid is gedeeltelijk gehaald. De kwaliteitsdoelstellingen die worden gemeten aan de hand van continu klanttevredenheidsonderzoek zijn behaald.

Aandachtspunten zijn het binnen de daarvoor gestelde tijd realiseren van geplande grote projecten. Daarnaast is Schiphol er niet in geslaagd de kosten per passagier binnen het daartoe gestelde budget te houden, ondanks de grote passagiersgroei. Oorzaak daarvan zijn onder andere de hogere securitykosten, extra operationele maatregelen en de extra kosten als gevolg van de taxi-overlast. Het Masterplan 2030, dat in 2016 zou worden afgerond, is om verschillende redenen vertraagd en zal in de eerste helft van 2017 pas gereed zijn. Op het gebied van commerciële activiteiten worden goede resultaten geboekt; de uitgaven per passagier in de winkels in het gebied achter de securitycontrole zijn in 2016 echter afgenomen. Voor meer details over de behaalde resultaten ten opzichte van onze doelstellingen verwijzen we naar het hoofdstuk Onze resultaten.

Managementagenda 2016

Prioriteit

Voortgang

Handhaven kwaliteit en connectiviteit van het netwerk

Hoge niveaus van kwaliteit en klanttevredenheid op de luchthavens tegen concurrerende kostenniveaus

Zekerstellen van capaciteit voor 500.000 vliegtuigbewegingen op Schiphol en voldoende capaciteit op de regionale luchthavens, inclusief de ontwikkeling van Lelystad Airport

Voorzien in de noodzakelijke operationele capaciteit en kwaliteit in de periode voorafgaande aan de oplevering van het gehele A-gebied

Uitvoeren van het Masterplan waarbij de operationele performance op niveau blijft en de infrastructurele uitdagingen worden aangepakt

Optimaliseren van de omzet uit commerciële activiteiten en de schaarse vierkante meters goed benutten

Versterken van afstemming met stakeholders

Zorg voor People, Planet en Profit (corporate responsibility en financiële soliditeit)

Handhaven van gezonde en veilige werkomgeving

Ontwikkelen van de organisatie

Target is gerealiseerd

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd

Lees verder: Onze resultaten