Jaarverslag 2016

Kerncijfers

EUR miljoen tenzij anders vermeld

2016

2015

%

Resultaten

Netto-omzet

1.435

1.423

0,8

Overige resultaten uit vastgoed

71

67

7,1

Overige opbrengsten

-

50

>100

Bedrijfslasten (excl. afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen)

848

804

5,4

EBITDA1

658

735

-10,4

Afschrijvingen

237

223

6,2

Bijzondere waardeveranderingen

2

8

-78,8

Exploitatieresultaat

420

505

-16,8

Financiële baten en lasten

-91

-89

2,3

Resultaat geassocieerde deelnemingen

67

60

11,6

Resultaat voor belastingen

397

477

-16,7

Winstbelasting

-86

-99

-12,7

Resultaat na belastingen

311

378

-17,7

Nettoresultaat

306

374

-18,1

Eigen vermogen

3.860

3.716

3,9

Investeringen in vaste activa

303

439

-30,8

Kasstroom uit operationele activiteiten

438

508

-13,7

Voorgesteld dividend

148

187

-20,7

Kernratio’s

RONA na belastingen2

7,1%

8,3%

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)3

8,2%

10,4%

Leverage4

34,9%

37,0%

FFO/totale schuld5

22,8%

22,0%

FFO interest dekkingsratio6

6,8

6,7

Winst per aandeel7

1.645

2.010

Dividend per aandeel

797

1.006

Bedrijfsomvang (in aantallen)

Vliegtuigbewegingen handelsverkeer8

527.285

498.580

5,8

Passagiersbewegingen (x 1.000)8

70.001

64.309

8,9

Vracht (x 1.000 ton)8

1.662

1.621

2,5

Personeelsbestand op basis van gemiddeld aantal FTE's

2.063

2.000

3,2

  • Exploitatieresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen
  • Exploitatieresultaat na belasting plus resultaat geassocieerde deelnemingen en rentebaten / (Gemiddeld vaste activa – actieve belastinglatentie)
  • Nettoresultaat (toekomend aan aandeelhouders) / Gemiddeld eigen vermogen
  • Boekwaarde rentedragende schulden / (Eigen vermogen plus boekwaarde rentedragende schulden)
  • Funds From Operations (operationele kasstroom gecorrigeerd voor werkkapitaal) / Boekwaarde rentedragende schulden
  • Funds From Operations plus brutorentelasten / brutorentelasten
  • Op basis van het nettoresultaat (toekomend aan aandeelhouders)
  • Betreft Schiphol Group: Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport
Lees verder: Onze organisatie