Jaarverslag 2016

Stakeholders

Schiphol Group houdt in de bepaling van haar strategie en bedrijfsvoering niet alleen rekening met trends en ontwikkelingen, maar ook met de belangen van haar vele stakeholders. Die belangen zijn veelal uiteenlopend. Op reguliere basis en op verscheidene niveaus hebben we met de stakeholders contact over diverse materiële onderwerpen. We blijven zo op de hoogte van wat voor hen belangrijk is; tegelijkertijd informeren we onze stakeholders over wat bij Schiphol Group leeft.

Van Schiphol Group wordt verwacht dat we onze stakeholders tijdig informeren over de maatschappelijk effecten van ons doen en laten. De onderlinge afhankelijkheid, voornamelijk met partijen uit de sector, vraagt om vertrouwen en een langetermijnvisie van de luchthaven. Het vertrouwen creëren we door stakeholders te informeren en met hen de dialoog aan te gaan over onze dilemma’s. Door het delen van informatie inspireren we elkaar en krijgen we concrete handvatten voor het invullen van onze rol.

Met onze sectorpartners overleggen we dagelijks op operationeel en tactisch niveau over een efficiënte en veilige operatie. Regelmatig nodigen we belanghebbenden uit voor een bedrijfsbezoek en delen we informatie over zowel de dagelijkse bedrijfsvoering en wet- en regelgeving als actuele zaken, zoals grootschalige investeringen en verbouwingen. De directie van Schiphol Group is actief betrokken bij deze contacten.

Schiphol Group betrekt niet alleen haar sector- en businesspartners in stakeholderdialogen, maar ook invloedrijke bedrijven uit andere sectoren. Zij kunnen ons met hun specifieke kennis en inzichten scherp houden. Schiphol Group is immers niet louter een onderneming met een financiële focus: ze voelt zich verbonden met de omgeving en vervult een belangrijke maatschappelijke functie. We onderzoeken gezamenlijk oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en volgen waar mogelijk vragen en adviezen op die uit deze gesprekken voortkomen.

Schiphol Group heeft intensief contact met politieke en bestuurlijke stakeholders, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. We bespreken onder meer (toekomstige) wet- en regelgeving, externe factoren die onze positie of reputatiekunnen beïnvloeden, en ook acties die wij of deze stakeholders kunnen ondernemen. In Europees verband worden zaken als gezamenlijke EU-onderhandelingen met landen buiten de Europese Unie over landingsrechten besproken. We blijven ons, onder andere via onze koepelorganisatie ACI Europe, inspannen voor thema's als Single European Sky en Passagiersrechten.

In de tabel zijn de contactmomenten opgenomen die we hebben met onze stakeholders. De stakeholders staan daarin centraal en zij zijn vaak betrokken bij meerdere materiële thema's. De frequentie van de overleggen varieert van een aantal keer per dag tot eenmaal per jaar, afhankelijk van het karakter van het overleg, bijvoorbeeld operationeel, en of er een bijzondere situatie is. Het overzicht is niet uitputten en er bestaat niet altijd een-op-eenrelatie tussen de laatste twee kolommen. In het onderdeel Onze resultaten zijn de behaalde resultaten per materieel thema weergegeven. Meer informatie over het materialiteitsproces is opgenomen in de sectie Wat stakeholders materieel vinden.

Stakeholder

Materieel onderwerp

Overleg en/of frequentie1

Impact op beleid Schiphol1

Reizigers

 • Continu onderzoek
 • ASQ Benchmark
 • Customer Contact Center
 • Stakeholderdialoog bereikbaarheid
 • Inspanningen verbeteren passagiersbeleving door o.a. Drive-inchecken, Smart parking, natural wayfinding, Seamless flow, No-Q paspoortcontrole

Airlines

 • Consultatieproces
 • Operationeel
 • Schiphol Overleg
 • Omgevingsraad Schiphol
 • Stakeholderdialoog A-gebied
 • Selectief groeien van Eindhoven Airport en Lelystad Airport voor niet-mainportgebonden verkeer; 500.000 vliegbewegingen

Omwonenden

 • Omgevingsraad Schiphol
 • Regionale Tafel van Alders
 • Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
 • Stichting Leefomgeving Schiphol
 • Uitbreiden geluidmeetposten, verminderen grondgeluid
 • Samenwerking met De Lelystadse Boer om gebied rond de luchthaven 'de groentetuin van Nederland‘ te maken.

Sectorpartners

 • Veiligheidsplatform Schiphol
 • Runway Safety Team
 • Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen
 • Platform beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol
 • Initiatiefnemer Airports Sustainability Declaration
 • Inrichting Veiligheidsplatform Schiphol om veilige operatie met alle ketenpartners te versterken

Overheden

 • Regionale gemeenten
 • Provincie Noord-Holland
 • Ministerie van I&M
 • Nieuw Normen en Handhavingsstelsel
 • Regelgeving rondom taxi ronselaars
 • Security maatregelen

Financiële stakeholders

 • Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Accountgesprekken
 • Sturen op kosten
 • Opzetten Cost Expertise Centre

Businesspartners

 • Accountgesprekken
 • Huurdersoverleg
 • OSO
 • Samenwerkingsprogramma NS, Prorail, I&M
 • Campagnes veilig werken Maincontractors
 • Beleid opgesteld elektrisch laden afhandelaren airside
 • Integriteit toegevoegd aan leverancierscode
 • Light as a Service

Medewerkers

 • Ondernemingsraad
 • Luchtvaart College Schiphol
 • Luchtvaart Inclusief
 • Vakbonden
 • Doelstelling HPO en HRO
 • Vitaliteitsprogramma voor medewerkers in continu dienst
 • Aanpassingen arbeids-omstandigheden in security filters

Netwerk- en belangen-organisaties

 • CR Stakeholder overleg
 • ORAM, Bestuursforum Schiphol
 • SMASH
 • Samenwerkingsagenda A’dam
 • KLM
 • Schiphol
 • ACI ACA
 • Amsterdam Economic Board
 • Aanbesteding gestart 100% duurzame elektriciteit
 • Schiphol belangrijke rol in ontwikkeling duurzame mobiliteit van de toekomst
 • Verder invulling gegeven aan Ambitie Zer0 Waste 2030

Kennisinstellingen

 • Knowledge and Development Centre
 • Ellen MacArthur Foundation
 • Climate Kic
 • SIM
 • theGROUNDS
 • Aanpassen procedures landen en opstijgen-Zero Waste 2030-Monetariseren van investeringsbeslissingen
 • Digital airport: persoonlijk en relevant communicatie om looproutes, wachttijden en stress weg te nemen
 • Niet uitputtend.
Lees verder: Prestatie-indicatoren