Jaarverslag 2016

GRI-tabel

GRI - G4 richtlijnen voor maatschappelijke verslaglegging

Ref.

Omschrijving

Sectie

Toelichting en verwijzing

Sectie externe assurance

Strategie

G4-1

Verklaring van hoogste beslissingsbevoegde van organisatie over relevantie duurzame ontwikkeling voor organisatie en haar strategie

Bericht van de CEO

Nee

G4-2

Belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden

Trends en ontwikkelingen

Nee

Organisatiemodel

G4-3

Naam organisatie

Jaarrekening

Ja

G4-4

Voornaamste producten en/of diensten

Over ons

Nee

G4-5

Locatie hoofdkantoor

Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol

Nee

G4-6

Aantal landen waar actief

Over ons

Nee

G4-7

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate Governance

Nee

G4-8

Afzetmarkten

Over ons

Nee

G4-9

Omvang van de organisatie

Over ons

Nee

G4-10

Samenstelling medewerkersbestand

Werkgeverschap

FTE's per regio & divisie:
Business Area's:
Aviation: 1.175
Consumers Products & Services: 95
Real Estate: 62
Operating Unit:
ICT: 236
PLUS: 87
Staven: 254
Totaal Amsterdam Airport Schiphol: 1.909
Entiteiten:
Lelystad Airport: 17
Eindhoven Airport: 55
Rotterdam - The Hague Airport: 97

Type arbeidscontract niet beschikbaar

Ja

G4-11

Percentage medewerkers dat onder een CAO valt

94,1%

Ja

G4-12

Beschrijving waardeketen

Onze positie in de keten

Nee

G4-13

Significante veranderingen tijdens verslagperiode: omvang, structuur, eigendom, keten

Maatschappelijke verantwoording

Ja

G4-14

Voorzorgsprincipe

Risicomanagement

Zie ook: http://www.schiphol.nl/nl/jij-en-schiphol/pagina/een-duurzame-toekomst

Nee

G4-15

Onderschreven extern ontwikkelde Corporate Responsibility handvesten of andere initiatieven

Global Compact, Werkgevers gaan inclusief, Meerjaren Afspraak, Charter Diversiteit, Samenwerkingsprogramma Luchtvaart Inclusief, Nederland als Circulaire Hotspot, deelname Ellen MacArthur Foundation

Nee

G4-16

Lidmaatschap van verenigingen en/of (inter)nationale belangenorganisaties

Raad van Commissarissen
Directie
Stakeholders

Brancheorganisatie Airports Council International, Amsterdam Economic Board

Nee
Nee
Ja

Materiële onderwerpen

G4-17

Entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening

Ja

G4-18

Proces voor bepalen inhoud en afbakening jaarverslag

Wat stakeholders materieel vinden Maatschappelijke verantwoording

Ja

G4-19

Overzicht van materiele onderwerpen t.b.v. het bepalen van de inhoud van verslag

Wat stakeholders materieel vinden
Maatschappelijke verantwoording

Ja

G4-20

Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie

Wat stakeholders materieel vinden
Maatschappelijke verantwoording

Ja

G4-21

Afbakening per materieel onderwerp buiten de organisatie

Wat stakeholders materieel vinden
Maatschappelijke verantwoording
Waardecreatie

Ja
Ja
Nee

G4-22

Herformuleringen van in eerdere jaarverslagen verstrekte informatie

Maatschappelijke verantwoording

Ja

G4-23

Significante veranderingen t.a.v. reikwijdte en afbakening t.o.v. vorige verslagperiode

Maatschappelijke verantwoording

In 2016 zijn waar mogelijk de definities van de CR KPI's en rapportagehandleidingen van Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport in lijn met elkaar gebracht om de vergelijkbaarheid te vergroten. Daar waar nog verschillen zijn is dit toegelicht in het onderdeel prestatie-indicatoren

Ja

Stakeholderbetrokkenheid

G4-24

Belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatie

Wat stakeholders materieel vinden
Stakeholders

Corporate Governance

Ja

Ja
Nee

G4-25

Inventarisatie en selectie van de betrokken belanghebbenden

Wat stakeholders materieel vinden

Ja

G4-26

Aanpak van betrekken van belanghebbenden

Wat stakeholders materieel vinden

Ja

G4-27

Voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen tijdens het contact met stakeholders

Wat stakeholders materieel vinden

Ja

Verslagleggingsinformatie

G4-28

Verslagperiode

Maatschappelijke verantwoording

01-01-2016 - 31-12-2016

Ja

G4-29

Datum van het meest recente verslag

8-3-2017

www.schiphol.nl/nl/schiphol-group/pagina/jaarverslagen/

Ja

G4-30

Verslaggevingscyclus

jaarlijks

Ja

G4-31

Contactinformatie

www.schiphol.nl/nl/schiphol-group/pagina/in

Ja

G4-32

GRI referentietabel

Maatschappelijke verantwoording

GRI G4 Core

Ja

G4-33

Assurance verklaring

Maatschappelijke verantwoording

Ja

Governance

G4-34

Bestuursstructuur van de organisatie

Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance
Raad van Commissarissen
Directie

Nee

G4-35

Proces voor delegeren van verantwoordelijkheden voor economische, milieugerelateerde en sociale onderwepren van het hoogste bestuurslichaam aan hogere leidinggevenden

Corporate Governance

Nee

G4-36

Leidinggevende met verantwoordelijkheden voor economische, milieu en sociale onderwerpen en of zij rapporteren aan hoogste bestuurslichaam

Corporate Governance

Nee

G4-38

Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam

Raad van Commissarissen
Directie

Nee

G4-39

Functie voorzitter van hoogste bestuurslichaam

Corporate Governance

Nee

G4-47

Frequentie waarmee hoogste bestuurslichaam economische milieu en sociale mogelijkheden en risico's worden geevalueerd

Corporate Governance

Nee

G4-48

Hoogste commisie of functie die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt

Corporate Governance

Nee

G4-51

Remuneratiebeleid voor het hoogste bestuurslichaam

Remuneratie

Nee

G4-52

Procedure om remuneratie vast te stellen

Remuneratie

Nee

Ethiek en integriteit

G4-56

Waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie

Werkgeverschap
Opdrachtgeverschap

In de cao zijn gedragscodes opgenomen over ongewenste omgangsvormen, e-mail gebruik en omgang met externe relaties. Daarnaast is er een fraude- en een klokkenluidersregeling

Ja
Ja

Materiële onderwerpen

Financiële soliditeit

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Financiële gang van zaken
Corporate Governance

Ja
Nee
Nee

G4-EC1

Directe economische waarden

Jaarrekening

Ja

G4-EC7

Ontwikkeling en impact van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden

Financiële gang van zaken

We investeerden in 2016 303 miljoen euro. Een belangrijk deel hiervan wordt geïnvesteerd om de luchthaven gerelateerde infrastructuur te verbeteren, goed te onderhouden en zo optimaal mogelijk in te zetten. De lange termijn investeringen dragen bij aan de kwaliteit, de bereikbaarheid en de gebruiksmogelijkheden van de luchthaven. Daarnaast zijn er grote investeringen op het gebied van parkeervoorzieningen en luchthaven gerelateerd vastgoed zoals hotels, kantoren en vrachtgebouwen

Nee

G4-EC8

Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan.

Regionale betekenis
Financiële gang van zaken

De investeringen leiden tot een aanzienlijke additionele economische activiteit en toename in werkgelegenheid op en rond de luchthaven met name op het gebied van bouw en installatie. De voorzieningen die gerealiseerd worden trekken ook weer andere bedrijven aan die zich vestigen op de luchthaven en hun eigen economische invloed hebben op de omgeving. 290.000 mensen werken direct of indirect dankzij de luchtvaartsector. De totale toegevoegde waarde is daarmee circa 26 miljard euro. (Boston Consulting Group en McKinsey, 2011)

Nee

Nee

Netwerk van bestemmingen

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Netwerk van bestemmingen
Corporate Governance

Ja
Nee
Nee

AO1

Aantal passagiers gedurende een jaar, onderverdeeld naar internationale en binnenlandse vluchten, naar OD en transfer inclusief transito passagiers.

Netwerk van bestemmingen

Amsterdam Airport Schiphol
• Passagiers (incl transito): 63.625.534
• Europees: 45.136.406
• Intercontinentaal: 18.489.128
• OD passagiers (totaal): 39.497.377
• OD Europees: 30.850.655
• OD Intercontinentaal: 8.646.722
• Transfer (totaal): 24.036.333
• Transfer Europees: 14.270.865
• Transfer Intercontinentaal: 9.765.468
• Transito's: 39.319

Nee

AO2

Aantal vliegtuigbewegingen gedurende een jaar, onderverdeeld naar dag en nacht en in commerciële, niet-commerciële, vracht en militaire vluchten

Netwerk van bestemmingen

Amsterdam Airport Schiphol
• Vliegtuigbewegingen totaal: 478.864
• Vracht vluchten (commercieel): 17.817
• Passagiersvluchten (commercieel): 461.047
• General aviation (niet commercieel): 17.392
• Nachtvluchten totaal: 21.849

Nee

AO3

Hoeveelheid vracht

Netwerk van bestemmingen

Amsterdam Airport Schiphol: 1.662.281.910 kg

Nee

Luchthavencapaciteit

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Luchthavencapaciteit
Corporate Governance

Ja
Nee
Nee

Bereikbaarheid

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Bereikbaarheid
Corporate Governance

Ja
Ja
Nee

Eigen indicator: Vervoerskeuze reizigers van en naar Schiphol

Bereikbaarheid

Ja

CO2-emissies

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
CO2-emissies
Corporate Governance

Ja
Ja
Nee

G4­EN6

Energiebesparing

CO2-emissies

Ja

G4­EN15

Emissies broeikasgassen - scope 1

CO2-emissies

Prestatie-indicatoren
Maatschappelijke verantwoording

Ja

Ja

Ja

G4­EN16

Emissies broeikasgassen - scope 2

CO2-emissies
Prestatie-indicatoren
Maatschappelijke verantwoording

Ja

Ja

Ja

Luchtkwaliteit

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Luchtkwaliteit
Corporate Governance

We hanteren leading-prestatieindicatoren zoals het aanleggen van walstroom op de VOP's en het electrificeren van het wagenpark.

Ja
Ja
Nee

AO5

Samenstelling van de luchtkwaliteit

Luchtwaliteit

De samenstelling van de luchtkwaliteit wordt gemonitord door de overheid via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. We hanteren geen andere lagging indicatoren aangezien het oorzakelijk verband tussen activiteiten in de regio en de luchtkwaliteit niet altijd één op één te stellen is

Ja

Grondstoffen & reststromen

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Grondstoffen & reststromen
Corporate Governance

Ja
Ja
Nee

G4­EN23

Totale afval afvoer

Grondstoffen & reststromen
Maatschappelijke verantwoording

Percentage gescheiden afval; overige informatie niet materieel

Ja

Ja

Opdrachtgeverschap

Managementbenadering

Opdrachtgeverschap
Corporate governance

Ja

Nee

Nog geen indicator

Opdrachtgeverschap monitoren we kwalitatief

Ja

Ketenverantwoordelijkheid

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Ketenverantwoordelijkheid
Corporate Governance

Ja
Ja
Nee

G4­EN32

Percentage nieuwe leveranciers in aanbestedingen dat gescreend is op het toepassen van milieucriteria

Ketenverantwoordelijkheid

Ja

Werkgeverschap

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Werkgeverschap
Corporate Governance

Ja
Ja
Nee

G4­LA1

Aantal nieuwe medewerkers en het personeelsverloop

Werkgeverschap

Verdeling in categorieën niet materieel

Ja

Veiligheid

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Veiligheid
Corporate Governance

Ja
Ja
Nee

AO9

Aantal dieren dat in aanvaring is gekomen met vliegtuigen per 10.000 vliegtuigbewegingen (wildlife strikes)

Veiligheid
Maatschappelijke verantwoording

Aanvaringen met vogels zijn materieel

Ja

Ja

G4­LA6

Letsel, beroepsziekte, uitvaldagen, verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen

Veiligheid
Maatschappelijke verantwoording

Lost Time Injury Frequency en ziekteverzuim zijn materieel

Ja

Ja

Geluid

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Geluid
Corporate Governance

Ja
Ja
Nee

AO7

Aantal mensen dat woont in gebieden met geluidshinder

Geluid

In de Gebruiksprognose 2016 is de verwachting uitgesproken dat er 180.000 ernstig gehinderden met een geluidbelasting van 48 dB(A) Lden of meer zouden zijn. Het werkelijk aantal ernstig gehinderden eindigde op 138.500. De gebruiksprognose 2016 is eveneens online beschikbaar

Ja

Regionale betekenis

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Regionale betekenis
Corporate Governance

Ja
Nee
Nee

G4­SO1

Percentage van de bedrijfsvoering met impact op de lokale omgeving

Regionale betekenis

100%

Nee

G4­SO2

Bedrijfsactiviteiten met een significante (potentiële) negatieve impact op de lokale omgeving

Regionale betekenis
Geluid

De omgeving kan met name geluidshinder ondervinden
Zie ook: www.bezoekbas.nl

Nee
Ja

AO8

(Geschatte) aantal mensen dat vrijwillig of onvrijwillig is verhuisd vanwege het ontwikkelen of uitbreiden van een luchthaven

Regionale betekenis

De luchthaven is in 2016 niet dusdanig uitgebreid dat er mensen moesten verhuizen

Nee

Klantwaardering

Managementbenadering

Wat stakeholders materieel vinden
Klantwaardering
Corporate Governance

Ja
Nee
Nee

G4­PR5

Klanttevredenheid

Klantwaardering

Nee

Lees verder: Global Compact