Jaarverslag 2016

Rapportagerichtlijnen

Wereldwijd heeft geïntegreerde jaarverslaglegging de aandacht. Schiphol Group was een van de ruim honderd internationale deelnemers aan het pilotprogramma van het International Integrated Reporting Council dat in 2014 is afgerond. Het geïntegreerde denken ontwikkelt zich steeds meer in ons bedrijf. Dat is ook te zien aan de ontwikkeling die onze verslaggeving sinds 2009 doormaakt. Vanaf 2017 zal transparantie over maatschappelijk verantwoording verder worden verplicht in wet en regelgeving. Schiphol ziet deze wijzigingen met vertrouwen tegemoet.

Bij het samenstellen van het jaarverslag volgen we relevante internationale richtlijnen en best practices. De G4-richtlijn van het Global Reporting Initiative (GRI) is hierbij de belangrijkste leidraad. De GRI-referentietabel is opgenomen. Voor de indicatoren die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering wordt in de tabel aangegeven waar in het verslag informatie over het betreffende onderwerp is opgenomen. Het GRI-sectorsupplement voor luchthavenondernemingen is ook toegepast.

Het ministerie van Financiën heeft voorgeschreven dat staatsdeelnemingen volgens de GRI richtlijnen dienen te rapporteren. Met het toepassen van G4 voldoet Schiphol Group niet alleen aan deze eis, maar ook aan haar eigen ambitieniveau. Bovendien moeten de jaarverslagen van staatsdeelnemingen deel uitmaken van de onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark. Deze benchmark is in 2016 uitgevoerd door EY in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Sinds 2006 doen wij mee aan dit onderzoek. Aan de Transparantiebenchmark voor het jaarverslag over 2015 deden 512 organisaties mee. Schiphol Group behaalde de tweede plaats (7e in 2015). De jury schreef: "De luchthaven gaat in op een aantal zeer concrete dilemma’s en benoemt ook het standpunt van Schiphol zelf. Deze dilemma’s gaan in op de positie die de luchthaven in de toekomst inneemt. De jury heeft bewondering voor de toegankelijke vormgeving en de manier waarop inzicht wordt geboden in het proces van waardecreatie. Hiervoor heeft Schiphol vorig jaar de innovatieprijs gewonnen".

PwC heeft onderzocht of organisaties aandacht hebben besteed aan de Sustainable Development Goals in het Jaarverslag 2015, zonder dat zij daartoe verplicht waren. Ons jaarverslag is daarbij uitgeroepen tot 'SDG Inspirator voor de Logistieke Sector'.

Beide resultaten laten zien dat de bedrijfsactiviteiten en het geïntegreerd denken dat wij nastreven extern worden opgemerkt. Deze waardering stimuleert ons om het gekozen pad met betrekking tot rapportage te blijven volgen en onze bedrijfsprocessen verder te verduurzamen.

Als deelnemer aan de UN Global Compact hebben wij verslag gedaan over de voortgang van de tien principes van de Global Compact. Dit is opgenomen in Global Compact Communication on Progress.

Reikwijdte van de rapportage

Onze maatschappelijke functie is Nederland verbinden via een multimodaal knooppunt. Onze strategie stoelt op vijf thema's: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the Group en Sustainable & Safe Performance. De strategie is niet aangepast en ook de bijbehorende Corporate Responsibility thema's zijn gelijk gebleven. De verwachting is dat de set met CR prestatie-indicatoren in de toekomst doorontwikkeld zal worden tot een strategisch meetinstrument voor de materiële aspecten.

De volgende materiële onderwerpen laat Schiphol Group in vijf Corporate Responsibility-thema's samenkomen: Regionale Betekenis, Bereikbaarheid, Geluid, CO2-emissies, Luchtkwaliteit, Grondstoffen & reststromen, Opdrachtgeverschap, Ketenverantwoordelijkheid en Werkgeverschap (zie Corporate Governance - organisatie van Corporate Responsibility en veiligheid).

De resultaten op financieel, operationeel en maatschappelijk gebied worden gepresenteerd in één jaarverslag. Meer dan 90 procent van onze activiteiten vindt plaats op de locatie Amsterdam Airport Schiphol. De (inter)nationale dochters en deelnemingen (luchthavens en andere activiteiten) hebben eigen, op de lokale omgeving gerichte, initiatieven die passen binnen de visie van Schiphol Group. Waar mogelijk zijn definities en rapportagehandleidingen van Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport in lijn met elkaar gebracht om de vergelijkbaarheid te vergroten. Daar waar nog verschillen zijn, is dit toegelicht in het onderdeel prestatie-indicatoren. Er is alleen gekozen voor een afwijkende definitie wanneer er anders een beperking in de meetbaarheid zou ontstaan. Het traject is leerzaam en dwingt ons na te denken hoe we als groep Corporate Responsibility naar een hoger niveau kunnen tillen, zonder voorbij te gaan aan onderlinge verschillen en initiatieven in de operaties van de individuele luchthavens. De gerapporteerde data in het jaarverslag is op een gestructureerde wijze verzameld en gecontroleerd teneinde de betrouwbaarheid te waarborgen. Schiphol Group erkent echter dat sommige informatie onderhevig is aan veronderstellingen en aannames.

Schiphol Group rapporteert in het Jaarverslag 2016 alleen over de resultaten die zij heeft behaald op de materiële thema's. In 2016 is de materialiteitsanalyse opnieuw uitgevoerd, in lijn met ons beleid om dat eens per drie jaar te doen. Bij de materialiteitsanalyse hebben we de big data tool Datamaran gebruikt. De tool kan 50.000 rapporten, zoals bijvoorbeeld jaarverslagen, in één keer scannen en gebruikt een algoritme om de frequentie en het gebruikspercentage van de onderwerpen te bepalen. Enkele uitkomsten zijn dat al onze peers meer en/of beter rapporteren over: klanttevredenheid, ontwikkeling van medewerkers en stakeholderbetrokkenheid/stakeholderactivisme. Sommige luchthavens rapporteren meer en of beter over mensenrechten en bescherming van werknemers, veranderingen in het personeelsbestand en investor relations. Lees meer hierover in 'Wat vinden stakeholders materieel'.

Scope

De onderwerpen in de materialiteitsmatrix hebben betrekking op zowel Amsterdam Airport Schiphol als Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. Gezien de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport is de verwachting dat de onderwerpen tevens op deze locatie zullen gaan spelen. Lelystad Airport valt, behalve voor de HR data, buiten de scope totdat deze luchthaven in gebruik wordt genomen voor niet-mainportgebonden commercieel passagiersverkeer.

De inhoud van dit jaarverslag is bepaald aan de hand van de materiële onderwerpen zoals weergegeven in de materialiteitsmatrix. Dit helpt ons om voor de lezer de impact en relevantie van de opgenomen informatie te duiden.

In de keten

Alle in de materialiteitsmatrix genoemde onderwerpen zijn relevant voor zowel onze luchthavens als partijen in de keten. We rapporteren in dit jaarverslag over alle materiële onderwerpen waarover Schiphol Group volledige zeggenschap heeft, met uitzondering van de onderwerpen netwerk van bestemmingen, luchthavencapaciteit, bereikbaarheid, geluid en veiligheid. Bij deze onderdelen betreffen de gerapporteerde prestaties ook die van ketenpartners.

Ontwikkelingen 2016

In 2016 hebben geen acquisities of desinvesteringen plaatsgevonden. Eventuele acquisities worden in de consolidatie van zowel de financiële als de niet-financiële gegevens meegenomen vanaf het moment waarop de zeggenschap verkregen wordt. Desinvesteringen worden uit de gegevens gehaald op het moment dat de daadwerkelijke desinvestering heeft plaatsgevonden. Deconsolidatie vindt plaats op het moment dat er door verkoop geen sprake meer is van zeggenschap

Er zijn in 2016 geen bijzondere economische omstandigheden of ontwikkelingen binnen de sector dan wel binnen de waardeketen geweest die hebben geleid tot een belangrijke wijziging in het gevoerde Corporate Responsibility beleid.

Behalve in dit verslag, is informatie tevens beschikbaar op de volgende websites: schiphol.nl en schiphol.nl/cr.

Totstandkoming jaarverslag

Het totstandkomen van het jaarverslag is een proces dat wordt opgestart in het najaar. Op basis van de intern opgestelde materialiteitsanalyse en uitgevoerde mediacheck wordt per materieel thema aan de businesscontrollers gevraagd om conceptteksten of informatie aan te leveren. Door een vast team van medewerkers van Schiphol Group en een externe tekstschrijver wordt de tekst van het jaarverslag samengesteld en vervolgens een aantal keer besproken in de Jaarverslagcommissie. Deze commissie wordt gevormd door de CFO, en vertegenwoordigers van Corporate Treasury, Corporate Legal, Corporate Development, Corporate Affairs, Group Control en de controllers van de business areas. In december wordt een eerste vergevorderd concept voorgelegd aan de directie. Vervolgens vangt het proces van review door onze externe accountant aan. Na invulling van de in januari vastgestelde resultaten, worden de teksten en de jaarrekening voorgelegd aan de directie en de Raad van Commissarissen ter goedkeuring.

Reacties op dit jaarverslag of vragen naar aanleiding van de inhoud zien wij met belangstelling tegemoet via crhelpdesk@schiphol.nl.

Externe accountant

KPMG is de onafhankelijke externe accountant van Schiphol Group. Wij hebben de accountant gevraagd een beperkte mate van zekerheid te geven over de betrouwbaarheid van de informatie over Corporate Responsibility in het jaarverslag. Het betreft hier prestaties van Schiphol Group met uitzondering van bereikbaarheid, geluid en veiligheid waarbij ook ketenpartners betrokken zijn. De accountant hanteert de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vastgestelde Nederlandse Standaard 3810N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen' als richtlijn. Het assurancerapport is opgenomen in het jaarverslag.

Materieel onderwerp

Prestatie-indicator

2016

2015

Resultaat

Doelstelling

Resultaat

CO2-emissies

CO2-uitstoot eigen activiteiten (Kg CO2 / passagier)

1,56

1,79

1,65

Grondstoffen & reststromen

Gescheiden operationeel afval

33,6%

38,9%

28,2%

Werkgeverschap

Ziekteverzuim

4,0%

3,6%

3,6%

Veiligheid

Bedrijfsongevallen met verzuim

LTIF: 1,0

LTIF Brandweer SNBV1: 8,4

LTIF: 3,0
LTIF Brandweer: 40,0

LTIF: 0,3
LTIF Brandweer: 27,1

Ketenverantwoordelijkheid

Corporate Responsibility consultatie tijdens aanbestedingen

100%

100%

83%

Bereikbaarheid

Voortransport OD-reiziger per OV1

42,4%

40,0%

40,4%

Veiligheid

Vogelaanvaringen (aantal per 10.000 vliegtuigbewegingen)

6,7

<8,3

8,3

Veiligheid

Runway incursions2

54

<46

46

  • Betreft alleen de Schiphol locatie
  • Betreft Schiphol en Rotterdam The Hague Airport
Lees verder: Stakeholders