Jaarverslag 2016

Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening

Algemeen

Basis van opstellen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierbij is gebruik gemaakt van de door artikel 2:362 lid 8 BW geboden mogelijkheid om in de enkelvoudige jaarrekening de grondslagen van waardering en resultaatbepaling toe te passen die in de geconsolideerde jaarrekening worden gehanteerd.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde jaarrekening. Indien geen nadere grondslagen zijn vermeld wordt verwezen naar de grondslagen zoals toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening. N.V. Luchthaven Schiphol is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder het nummer 34029174.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Dochterondernemingen

Dochterondernemingen waarin overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover het de centrale leiding heeft worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde. De nettovermogenswaarde wordt bepaald door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen volgens de grondslagen die worden gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening. Indien het aandeel van verliezen de boekwaarde van de dochteronderneming overschrijdt, worden de verdere verliezen niet meer verwerkt tenzij er zekerheden zijn gesteld ten behoeve van de dochteronderneming dan wel verplichtingen zijn aangegaan of betalingen namens de dochteronderneming zijn verricht. In dat geval wordt een voorziening opgenomen voor dergelijke verplichtingen. Resultaten op transacties met dochterondernemingen worden geëlimineerd naar rato van het belang in deze dochterondernemingen voor zover deze resultaten niet door transacties met derden zijn gerealiseerd. Verliezen worden niet geëlimineerd als de transactie met een dochteronderneming aantoont dat sprake is van een bijzondere waardeveranderingen van een actief.

Samenstelling van het eigen vermogen

In de enkelvoudige balans worden enkele wettelijke reserves aangehouden, die in de geconsolideerde balans onderdeel uitmaken van de ingehouden winst. Deze reserves beperken de uitkeerbaarheid van het eigen vermogen. Het betreft de herwaarderingsreserve vastgoed, de reserve immateriële activa en de reserve deelnemingen. De twee laatstgenoemde reserves zijn samengevoegd onder de overige wettelijke reserves.

De herwaarderingsreserve (artikel 2:390 lid 1 BW) wordt aangehouden voor positieve ongerealiseerde veranderingen in de reële waarde van individuele vastgoedbeleggingen (onroerend goed en terreinen) gehouden door vennootschappen die onderdeel uitmaken van Schiphol Group. Dotaties aan deze reserve geschieden uit de winstbestemming, rekening houdend met vennootschapsbelasting. Bij verkoop van vastgoedbeleggingen vallen de in de herwaarderingsreserve besloten herwaarderingen van de betreffende objecten vrij ten gunste van de overige reserves.

De reserve immateriële activa (artikel 2:365 lid 2 BW) wordt aangehouden in verband met de activering van kosten van onderzoek en ontwikkeling software door vennootschappen die onderdeel uitmaken van Schiphol Group. In de reserve deelnemingen (artikel 2:389 lid 6 BW) wordt het aandeel in het positieve resultaat uit deelnemingen en in rechtstreekse vermogensvermeerderingen verantwoord. Deelnemingen waarvan het cumulatief resultaat niet positief is, worden daarbij niet in aanmerking genomen. De reserve wordt verminderd met de uitkeringen van dividend, rechtstreekse vermogensverminderingen en uitkeringen die Schiphol Group zonder beperkingen kan bewerkstelligen.

Het eigen vermogen in de geconsolideerde balans omvat daarnaast een reserve omrekeningsverschillen, een reserve overige financiële belangen en een reserve afdekkingstransacties. Deze reserves (in de enkelvoudige jaarrekening gezamenlijk aangeduid als ‘Overige reserves’) worden ook getoond als onderdeel van het enkelvoudige eigen vermogen aangezien zij de uitkeerbaarheid daarvan evenzeer beperken.

Toelichtingen bij de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

30. Vaste activa

(in EUR 1.000)

Dochterondernemingen

Deelnemingen

Totaal

Boekwaarde 1 januari 2015

2.807.211

617.500

3.424.711

Specificatie van mutaties in 2015

Resultaat boekjaar

346.272

36.336

382.608

Dividend

-

- 24.859

- 24.859

Overige mutaties

35.446

2.348

37.794

Totaal mutaties in het boekjaar

381.718

13.825

395.543

Boekwaarde 31 december 2015

3.188.929

631.325

3.820.254

Specificatie van mutaties in 2016

Resultaat boekjaar

302.656

42.835

345.491

Dividend

-

- 20.662

- 20.662

Overige mutaties

10.029

- 1.400

8.629

Totaal mutaties in het boekjaar

312.685

20.773

333.458

Boekwaarde 31 december 2016

3.501.614

652.098

4.153.712

De dochterondernemingen zijn 100% eigendom van Schiphol Nederland B.V. of Schiphol International B.V. met uitzondering van Eindhoven Airport N.V. Voor Schiphol Nederland B.V. is artikel 2:403 van toepassing. De deelneming betreft het 8%-belang van N.V. Luchthaven Schiphol in Groupe ADP.

31. Vlottende activa

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. De vorderingen en liquide middelen worden opgenomen tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.

(in EUR 1.000)

2016

2015

Winstbelasting

13.078

2.815

Rekening-courant groepsmaatschappijen

1.215.147

1.063.991

Overige vorderingen

83

142

1.228.308

1.066.948

32. Eigen vermogen

(in EUR 1.000)

Geplaatst kapitaal

Agio reserve

Ingehouden winst

Overige reserves

Herwaar- derings reserve

Overige wettelijke reserves

Nettoresul- taat Boekjaar

Totaal

Boekwaarde 1 januari 2015

84.511

362.811

2.379.826

- 106.401

417.483

14.907

271.895

3.425.032

Specificatie van mutaties in 2015

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

-

-

133.954

-

4.542

- 5.057

- 133.439

-

Reclassificatie

-

-

- 16.772

-

2.784

13.988

-

-

Uitbetaling van dividend

-

-

-

-

-

-

- 138.456

- 138.456

Omrekeningsverschillen

-

-

-

3.310

-

-

-

3.310

Waardemutaties hedgetransacties

-

-

-

16.675

-

-

-

16.675

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

-

374.163

374.163

Totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-

-

-

2.421

-

-

-

2.421

Actuariële resultaten en herwaarderingen na belastingen

-

-

-

963

-

-

-

963

Totaal mutaties in het boekjaar

-

-

117.182

23.369

7.326

8.931

102.268

259.076

Stand per 31 december 2015

84.511

362.811

2.497.008

- 83.032

424.809

23.838

374.163

3.684.108

Specificatie van mutaties in 2016

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

-

-

127.840

-

56.393

2.694

- 186.927

-

Uitbetaling van dividend

-

-

-

-

-

-

- 187.236

- 187.236

Omrekeningsverschillen

-

-

-

4.286

-

-

-

4.286

Waardemutaties hedgetransacties

-

-

-

19.629

-

-

-

19.629

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

-

306.256

306.256

Overig

-

-

-

- 1.100

-

-

-

- 1.100

Totaalresultaat geassocieerde deelnemingen

-

-

-

- 1.743

-

-

-

- 1.743

Actuariële resultaten en herwaarderingen na belastingen

-

-

-

- 970

-

-

-

- 970

Totaal mutaties in het boekjaar

-

-

127.840

20.102

56.393

2.694

- 67.907

139.122

Stand per 31 december 2016

84.511

362.811

2.624.848

- 62.930

481.202

26.532

306.256

3.823.230

In de overige wettelijke reserves zijn opgenomen de reserve immateriële activa en de reserve deelnemingen.

Voorstel tot winstbestemming

(in EUR 1.000)

Resultaat toekomend aan aandeelhouders

306.256

Met inachtneming van artikel 25 van de Statuten wordt

voorgesteld aan het resultaat de volgende bestemming te geven:

Toe te voegen aan de herwaarderingsreserve

(waardeveranderingen vastgoed volgens de winst- en verliesrekening, gecorrigeerd voor waardeveranderingen onder de kostprijs, na aftrek van vennootschapsbelasting)

- 58.132

Toe te voegen aan de overige wettelijke reserves

(de som van resultaat geassocieerde deelnemingen verminderd met dividend uitkeringen en investeringen in onderzoek en ontwikkeling verminderd met afschrijvingen)

- 74

Voorstel uit te keren dividend

- 148.438

Toe te voegen aan de ingehouden winst

99.612

33. Personeelsbeloningen

De verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen hebben betrekking op de directie van N.V. Luchthaven Schiphol en betreffen de nettoverplichtingen voor wat betreft de variabele beloning (lange termijn). Zie voor nadere details de paragraaf Bezoldiging bestuurders in de geconsolideerde jaarrekening.

34. Kortlopende verplichtingen

(in EUR 1.000)

2016

2015

Rekening-courant dochters

309.962

140.011

Leningen

-

141.099

Te betalen interest leningen

20.631

19.916

Overige verplichtingen

461

-

331.054

301.026

Zie voor de uitsplitsing van de accountantskosten paragraaf 4.Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten in de geconsolideerde jaarrekening.

Ondertekening Raad van Commissarissen en Directie

Schiphol, 16 februari 2017

Voor de jaarrekening over 2016:

 

Raad van Commissarissen

Prof dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter

H.J. Hazewinkel RA, vice-voorzitter

E. Arkwright

C. Clarke

R.J. van de Kraats RA

A.B.M. Olsson

drs. M.A. Scheltema

mr. drs. J.G. Wijn

Directie

J.A. Nijhuis RA
President-directeur & Chief Executive Officer

drs. A. van den Berg
Chief Commercial Officer

drs. E.A. de Groot
Chief Financial Officer

drs. B.I. Otto
Chief Operations Officer

Lees verder: Overige gegevens