Jaarverslag 2016

Historisch overzicht

Historisch overzicht

(in EUR 1.000.000, tenzij anders aangegeven)

2016

2015

2014

2013

20121

2011

2010

2009

2008

2007

Winst- en verliesrekening

Netto-omzet

1.435

1.423

1.438

1.364

1.353

1.278

1.180

1.154

1.154

1.146

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

71

117

35

3

- 13

-

22

- 40

22

114

Som der bedrijfsopbrengsten

1.506

1.540

1.473

1.367

1.340

1.278

1.202

1.114

1.176

1.260

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen

- 848

- 804

- 838

- 796

- 806

- 766

- 719

- 731

- 709

-666

EBITDA

658

735

635

571

534

512

483

383

467

594

Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeveranderingen

- 238

- 230

- 232

- 266

- 238

- 208

- 186

- 196

- 172

-175

Exploitatieresultaat

420

505

403

305

296

304

297

187

295

419

Financiële baten en lasten

- 91

- 89

- 86

- 90

- 88

- 91

- 115

- 91

- 54

-35

Belastingen, aandeel in het resultaat van deelnemingen en aandeel derden

- 18

- 38

- 43

15

- 12

- 15

- 10

37

- 54

-68

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

311

378

274

230

196

198

172

133

187

316

Minderheidsaandeelhouders

5

4

2

3

- 2

3

3

-

0,00

0,00

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (nettoresultaat)

306

374

272

227

198

195

169

133

187

316

Balans

Vaste activa

5.818

5.643

5.412

4.929

5.108

5.106

5.000

4.798

4.754

3945

Vlottende activa

608

756

418

772

681

681

506

729

655

342

Totaal activa

6.426

6.399

5.830

5.701

5.789

5.787

5.506

5.527

5.409

4.287

Eigen vermogen

3.860

3.716

3.453

3.309

3.203

3.175

3.109

2.975

2.887

2957

Voorzieningen

57

56

57

46

44

51

65

69

50

54

Langlopende verplichtingen

2.172

2.017

1.986

1.576

1.980

1.980

1.762

2.061

1.747

914

Kortlopende verplichtingen

337

610

334

770

562

581

570

422

725

362

Totaal passiva

6.426

6.399

5.830

5.701

5.789

5.787

5.506

5.527

5.409

4.287

Operationele cashflow2

438

508

508

462

399

387

351

327

421

313

Ratio’s

Exploitatieresultaat als % van de netto-omzet

29,3

35,5

28,0

22,4

21,9

23,8

25,1

16,2

25,5

36,6

Rendement gemiddeld eigen vermogen in % (ROE)

8,2

10,4

8,0

7,0

6,2

6,2

5,6

4,5

6,4

11,1

Return on Net Assets in %3

9,5

11,1

8,8

7,8

7,4

7,4

7,9

4,9

7,5

12,3

Return on Average Capital Employed in %4

8,2

10,1

8,4

7,2

7,4

7,5

7,3

4,5

7,3

11,7

FFO/totale schuld in %5

22,8

22,0

26,5

26,0

24,5

18,5

17,0

18,5

19,3

34,3

FFO interest dekkingsratio6

6,8

6,7

6,4

5,8

5,6

4,5

3,8

4,4

6,5

7,7

Leverage7

34,9

37,0

35,0

36,2

37,8

37,9

37,2

40,5

38,6

23,5

Gegevens per aandeel

Winst per aandeel

1.645

2.010

1.461

1.222

1.068

1.045

908

710

1.083

1.844

Operationele cashflow per aandeel

2.354

2.728

2.730

2.446

2.143

2.081

1.883

1.756

2.439

1.830

Dividend per aandeel

797

1.006

744

726

582

524

409

347

371

543

Personeel

Gemiddelde effectieve bezetting op basis van fulltime-equivalenten

2.063

2.000

2.039

2.058

2.087

2.115

2.328

2.496

2.506

2.459

  • vergelijkende cijfers van 2012 en eerder zijn niet aangepast op equity methode (IFRS 11)
  • Voor een specificatie wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht
  • Met ingang van 2006: Exploitatieresultaat + resultaat en rentebaten deelnemingen / gemiddelde vaste activa verminderd met belastinglatenties.
  • Met ingang van 2006: Exploitatieresultaat + resultaat en rentebaten deelnemingen/ gemiddelde van eigen vermogen en rentedragend vreemd vermogen
  • Vanaf 2006: zie berekening FFO / totale schuld en FFO interest dekkingsratio in de paragraaf Financieel Risico Management
  • Vanaf 2006 zie vorige voetnoot.Tot en met 2005: Kasstroom uit bedrijfsoperaties gecorrigeerd voor werkkapitaal plus rentelasten / rentelasten
  • Met ingang van 2004: Rentedragend vreemd vermogen / eigen vermogen plus rentedragend vreemd vermogen in %