Jaarverslag 2016

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016

(in EUR 1.000)

Toelichting

2016

2015

Netto-omzet

1

1.434.675

1.423.152

Overige resultaten uit vastgoed

2

71.390

66.687

Overige opbrengsten

3

-

49.847

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

71.390

116.534

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

4

660.531

616.233

Personeelsbeloningen

5

184.523

184.695

Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeveranderingen

6

238.115

230.305

Overige bedrijfskosten

7

2.579

3.507

Totaal bedrijfslasten

1.085.748

1.034.740

Exploitatieresultaat

420.317

504.946

Financiële baten

8.931

9.936

Financiële lasten

-99.536

-98.490

Totaal financiële baten en lasten

29

-90.605

-88.554

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

13

67.485

60.474

Resultaat voor belastingen

397.197

476.866

Winstbelasting

12

-85.962

-98.510

Resultaat

311.235

378.356

Toekomend aan:

Minderheidsaandeelhouders

4.979

4.193

Aandeelhouders (nettoresultaat)

306.256

374.163

Winst per aandeel (x EUR 1)

1.645

2.010

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2016

(in EUR 1.000)

Toelichting

2016

2015

Resultaat

311.235

378.356

Omrekeningsverschillen

21

4.286

3.310

Waardemutaties afdekkingstransacties

21

19.629

16.675

Aandeel totaalresultaat geassocieerde deelnemingen na belasting

13, 21

-943

1.141

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst- en verlies na belastingen

22.972

21.126

Actuariële resultaten en herwaarderingen

21

-970

963

Aandeel totaalresultaat geassocieerde deelnemingen na belasting

13, 21

-800

1.280

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst- en verlies na belastingen

-1.770

2.243

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

21.202

23.369

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

332.437

401.725

Toekomend aan:

Minderheidsaandeelhouders

4.979

4.193

Aandeelhouders

327.458

397.532

Geconsolideerd overzicht financiële positie per 31 december 2016

(in EUR 1.000)

Toelichting

31 december 2016

31 December 2015

Vaste activa

Immateriële activa

8

80.274

78.623

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

9

2.828.246

2.802.499

Activa in aanbouw of ontwikkeling

10

244.419

211.425

Vastgoedbeleggingen

11

1.453.482

1.377.161

Latente belastingvorderingen

12

165.219

193.330

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

13

895.345

857.814

Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

14

74.200

66.596

Langlopende vorderingen

15

76.875

55.310

5.818.060

5.642.758

Vlottende activa

Handels- en overige vorderingen

17

224.476

223.519

Winstbelasting

12

6.179

3.293

Liquide middelen

18

238.691

394.045

Activa aangehouden voor verkoop

16

138.956

135.486

608.302

756.343

6.426.362

6.399.101

(in EUR 1.000)

Toelichting

31 december 2016

31 December 2015

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

19

84.511

84.511

Agio reserve

19

362.811

362.811

Ingehouden winst

20

3.438.838

3.319.818

Overige reserves

21

-62.930

-83.032

Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders

3.823.230

3.684.108

Minderheidsaandeelhouders

22

36.357

31.601

Eigen vermogen

3.859.587

3.715.709

Langlopende verplichtingen

Leningen

23

2.010.773

1.847.520

Personeelsbeloningen

24

39.655

38.446

Overige voorzieningen

25

17.679

17.399

Latente belastingverplichtingen

12

22.924

22.666

Overige langlopende verplichtingen

26

138.671

147.526

2.229.702

2.073.557

Kortlopende verplichtingen

Leningen

23

4.927

283.909

Winstbelasting

12

423

383

Handels- en overige schulden

27

324.971

313.725

Passiva aangehouden voor verkoop

16

6.752

11.818

337.073

609.835

6.426.362

6.399.101

Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen

(in EUR 1.000)

Toekomend aan de aandeelhouders

Toelichting

Geplaatst kapitaal

Agio reserve

Ingehouden winst

Overige reserves

Minderheids
aandeel
houders

Totaal

Stand per 1 januari 2015

84.511

362.811

3.084.111

- 106.401

27.631

3.452.663

Resultaat

-

-

374.163

-

4.193

378.356

Overige niet-gerealiseerde resultaten

21

-

-

-

23.369

-

23.369

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

374.163

23.369

4.193

401.725

Uitbetaling van dividend

20

-

-

- 138.456

-

- 223

- 138.679

Stand per 31 december 2015

84.511

362.811

3.319.818

- 83.032

31.601

3.715.709

Resultaat

-

-

306.256

-

4.979

311.235

Overige niet-gerealiseerde resultaten

21

-

-

-

21.202

-

21.202

Totaal gerealiseerde en niet -gerealiseerde resultaten

-

-

306.256

21.202

4.979

332.437

Uitbetaling van dividend

20

-

-

- 187.236

-

- 223

- 187.459

Overige

13

-

-

-

- 1.100

-

- 1.100

Stand per 31 december 2016

84.511

362.811

3.438.838

- 62.930

36.357

3.859.587

dividend over 2015,
betaald in 2016

dividend over 2014,
betaald in 2015

Dividend toekomend aan aandeelhouders (x EUR 1)

187.236.000

138.456.138

Aantal uitstaande aandelen rechthebbende op dividend

186.147

186.147

Dividend per aandeel (x EUR 1)

1.006

744

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016

(in EUR 1.000)

Toelichting

2016

2015

Resultaat

311.235

378.356

Winstbelasting

12

85.962

98.510

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

13

-67.485

-60.474

Financiële baten en lasten

29

90.605

88.554

109.082

126.590

Exploitatieresultaat

420.317

504.946

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

6

236.520

222.796

Bijzondere waardeveranderingen

6, 8, 9

1.595

7.510

Resultaat uit verkoop vastgoed

2

-423

-92

Resultaat uit verkoop joint ventures

3

-

-49.847

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

2

-70.967

-66.595

Overige mutaties overige vorderingen en verplichtingen

-391

-4.503

Resultaat uit verkoop materiële vaste activa

-207

-181

Mutatie overige voorzieningen en personeelsbeloningen

1.489

-1.276

167.616

107.812

Exploitatieresultaat na aanpassingen

587.933

612.757

Veranderingen in werkkapitaal

-32.389

25.970

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

555.544

638.727

Kasstroom uit operationele activiteiten

Betaalde winstbelasting

- 64.966

- 79.270

Betaalde interest

- 82.435

- 78.800

Ontvangen interest

1.580

1.438

Ontvangen dividend

28.472

25.646

Kasstroom uit operationele activiteiten

438.195

507.741

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële activa

8

- 13.766

- 13.021

Investeringen in materiële vaste activa

10, 11

- 289.579

- 425.623

Opbrengsten uit verkoop materiële vaste activa

416

181

Opbrengst uit verkoop van dochteronderneming

3

-

29.226

Terugbetaling (kapitaaluitbreiding) in geassocieerde deelnemingen

13

1.379

- 1.523

Ontvangen aflossing leningen

183

134

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- 301.367

- 410.626

Vrije kasstroom

136.828

97.115

(in EUR 1.000)

Toelichting

2016

2015

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen uit opgenomen leningen

23

153.200

316.803

Betaalde aflossingen op leningen

23

- 288.227

- 17.105

Afwikkeling van derivaten

- 343

- 4.167

Betaald dividend

20

- 187.459

- 138.679

Ontvangen op overige langlopende verplichtingen

1.941

1.821

Betaalde aflossing op overige langlopende verplichtingen

- 54

-

Betaalde aflossingstermijnen financiële leaseverplichtingen

- 2.457

- 1.717

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- 323.399

156.956

Nettokasstroom

- 186.571

254.071

Stand liquide middelen bij aanvang boekjaar

18

437.308

183.253

Nettokasstroom

- 186.571

254.071

Koers- en omrekeningsverschillen

30

- 16

Stand liquide middelen eind van het boekjaar

250.767

437.308

Liquide middelen voortgezette activiteiten

18

238.691

394.045

Kasequivalenten onder overige vorderingen

17

-

40.000

Liquide middelen aangehouden voor verkoop

16

12.076

3.263

250.767

437.308

Lees verder: Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening