Jaarverslag 2016

Enkelvoudige jaarrekening

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016

(in EUR 1.000)

Toelichting

2016

2015

Netto-omzet

-

-

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

25

14

Personeelsbeloningen

2.228

2.417

Overige bedrijfskosten

343

142

Totaal bedrijfslasten

2.596

2.573

Exploitatieresultaat

-2.596

-2.573

Financiële baten

11

24

Financiële lasten

-49.728

-8.711

Totaal financiële baten en -lasten

-49.717

-8.687

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

30

42.835

36.336

Resultaat dochterondernemingen

30

302.656

346.272

Resultaat voor belastingen

293.178

371.348

Winstbelasting

13.078

2.815

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (nettoresultaat)

306.256

374.163

Enkelvoudige balans per 31 december 2016

Activa

Toelichting

31 december 2016

31 december 2015

(in EUR 1.000)

Vaste activa

Dochterondernemingen

30

3.501.614

3.188.929

Geassocieerde deelnemingen

30

652.098

631.325

Derivaten

38.706

13.895

Latente belastingen

10.660

8.282

4.203.078

3.842.431

Vlottende activa

Vorderingen

31

1.215.230

1.064.133

Winstbelasting

31

13.078

2.815

Liquide middelen

783

188.471

1.229.091

1.255.419

5.432.169

5.097.850

Passiva

Toelichting

31 december 2016

31 december 2015

(in EUR 1.000)

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

84.511

84.511

Agio reserve

362.811

362.811

Ingehouden winst

2.624.848

2.497.008

Overige reserves

- 62.930

- 83.032

Herwaarderingsreserve

481.202

424.809

Overige wettelijke reserves

26.532

23.838

Nettoresultaat boekjaar

306.256

374.163

32

3.823.230

3.684.108

Langlopende verplichtingen

Latente belastingen

9.676

3.474

Voorziening personeelsbeloningen

341

602

Leningen - EMTN programma

23

1.267.868

1.108.640

1.277.885

1.112.716

Kortlopende verplichtingen

Kortlopende verplichtingen

34

331.054

301.026

5.432.169

5.097.850

Lees verder: Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening