Jaarverslag 2016

Vergaderingen van de commissies van de Raad van Commissarissen

Auditcommissie

De Auditcommissie heeft in 2016 drie keer vergaderd. In 2016 zijn de heren Galzy en Hazewinkel afgetreden als lid van de Auditcommissie. Zij zijn opgevolgd door mevrouw Scheltema en de heer Arkwright. De Auditcommissie heeft met de CFO en de interne auditor en de externe accountant uitvoerig de jaarrekening, het jaarverslag, de halfjaarcijfers, de persberichten hierover, de Management Letter, het jaarverslag van de gereguleerde activiteiten (aviation, security) en het interne en externe auditplan besproken.

In 2016 heeft de Auditcommissie specifieke aandacht gegeven aan de voortgang en de geboekte resultaten op het gebied van informatiebeveiliging en IT- security, aan de hand van de opgestelde IT Security Roadmap 2015-2017. Ook is er gedurende het jaar aandacht besteed aan de wijze waarop het management van Real Estate, Consumer Products & Services en het Capital Programme hun activiteiten en de daarbij behorende (verslaggevings)risico’s beheersen. In lijn met andere jaren heeft de Auditcommissie aandacht besteed aan het beleid en de uitvoering met betrekking tot verzekeringen, belastingen, risicomanagement, pensioenen en financiering. De auditcommissie is ook betrokken geweest bij de verlenging van de controle opdracht van de onafhankelijke externe accountant (KPMG Accountants N.V.) en bij de benoeming van de interne auditor.

Voorafgaand aan elke Auditcommissievergadering spreekt de voorzitter separaat met de externe accountant (KPMG Accountants N.V.). Daarnaast is er in de vergaderingen regelmatig gesproken over de scope en materialiteit van de audits en de risico's die hieruit naar voren komen. Na afloop van elke vergadering vindt een afrondend overleg plaats van de Auditcommissie met de externe accountant zonder vertegenwoordigers van de directie.

Selectie- en Benoemingscommissie

In 2016 heeft de Selectie- en Benoemingscommissie zeven keer vergaderd. In de eerste maanden van 2016 zijn de voorstellen tot benoeming van de heer Jeantet en de herbenoeming van de heer Wijn besproken. Tevens heeft de commissie gesprekken gevoerd inzake de herbenoeming van mevrouw De Groot, waarbij de Raad van Commissarissen geadviseerd is om tot herbenoeming van mevrouw De Groot over te gaan. Uiteraard heeft de Selectie- en Benoemingscommissie tijd besteed aan de herbenoeming van de heer Nijhuis, waarover ook een positief advies aan de Raad van Commissarissen is voorgelegd. Het voorstel tot benoeming van de heer Arkwright, op voordracht van Groupe ADP is tevens geadresseerd. Over alle benoemingen heeft de commissie steeds contact gehad met zowel de Centrale Ondernemingsraad als met de aandeelhouders.

De Selectie- en Benoemingscommissie is, met ondersteuning van een externe adviseur, bezig met de selectie van een nieuwe CFO.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft in 2016 vier keer vergaderd. Gedurende het jaar 2015 is er aandacht geweest voor de invulling van de directietargets voor 2016 en de voortgang daarvan. De behaalde resultaten ten aanzien van de directietargets over 2015 zijn begin 2016 door de commissie besproken en geëvalueerd. Mede aan de hand daarvan heeft de Remuneratiecommissie de variabele beloning voor de directieleden over 2015 vastgesteld. Verder is er gesproken over aanpassing van het beloningsbeleid voor de directieleden, op verzoek van de aandeelhouders. Hierover worden gesprekken gevoerd met de Staat der Nederlanden en met de gemeente Amsterdam. De voorzitter van de Remuneratiecommissie en de voorzitter van de Raad van Commissarissen hebben gezamenlijk de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de directieleden gevoerd.

Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

De Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie heeft in 2016 drie maal vergaderd. Besproken zijn de verificatie van de Corporate Responsibility informatie in het geïntegreerde jaarverslag door de externe accountant alsook de voortgang van de CR-doelstellingen zoals door de directie gesteld. De commissie heeft tevens aandacht besteed aan de veiligheidscultuur binnen Schiphol Group, de ontwikkelingen rond de Omgevingsraad Schiphol (ORS), de Milieu Effect Rapportage (MER), de public affairs strategie en de Actieagenda Schiphol.

Vergaderingen

Aantal

Raad van Commissarissen

10

Extra Raad van Commissarissen vergadering zonder Management Board

1

Auditcommissie

3

Remuneratiecommissie

4

Selectie- & Benoemingscommissie

7

Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

3

Totaal

28

Lees verder: Raad van Commissarissen