Jaarverslag 2016

C. Overige zaken

(Her)benoemingen

Per 1 april 2016 is Maarten de Groof opgevolgd als lid van de directie en CCO door André van den Berg, voorheen directeur van Schiphol Real Estate B.V. De Raad van Commissarissen is verheugd dat met de heer Van den Berg een interne kandidaat is doorgestroomd naar een directiepositie.

In februari 2016 heeft de Raad van Commissarissen het besluit genomen om Els de Groot te benoemen voor een tweede termijn van vier jaar als lid van de directie en CFO per 1 mei 2016, vanwege haar uitstekende prestaties. Ten tijde van de herbenoeming heeft mevrouw De Groot reeds aangegeven dat zij naar verwachting niet de volledige termijn van vier jaar zou aanblijven. In oktober 2016 heeft mevrouw De Groot aangegeven dat zij in het voorjaar van 2017 zal terugtreden als CFO van Royal Schiphol Group. De Raad van Commissarissen betreurt het vertrek van mevrouw De Groot per 1 juni 2017, maar respecteert haar keuze. Mevrouw De Groot heeft een grote bijdrage geleverd aan Schiphol Group en de luchthaven. De Selectie- en Benoemingscommissie houdt zich bezig met de selectie van een nieuwe CFO.

De Raad van Commissarissen heeft een zorgvuldige afweging gemaakt bij de herbenoeming van Jos Nijhuis als President-directeur en CEO. De tweede termijn van de heer Nijhuis loopt af op 31 december 2016. Gezien de goede performance van de heer Nijhuis en de uitdagingen die Schiphol Group de komende jaren op zich af ziet komen, heeft de Raad van Commissarissen in juni 2016 besloten om de heer Nijhuis voor een periode van twee jaar te herbenoemen. Hiermee wordt voor de jaren 2017 en 2018 stabiliteit in de directie geborgd. De heer Nijhuis zal zich, uiteraard samen met de overige directieleden, focussen op de ontwikkeling van de nieuwe pier en terminal, alle daarbij behorende landzijdige faciliteiten, de operationele knelpunten als gevolg van de grote passagiersgroei, de ontwikkeling van Lelystad Airport en met de voorbereidingen voor verdere groei van de luchthaven na 2020. De Raad van Commissarissen is verheugd dat de heer Nijhuis zich nog twee jaar aan de onderneming wil committeren.

De Ondernemingsraad is gekend in de voorgenomen besluiten tot herbenoeming van zowel mevrouw De Groot als de heer Nijhuis en heeft daarover positief geadviseerd.

Als opvolger van Laurent Galzy, die in december 2015 reeds had aangegeven terug te zullen treden als commissaris, heeft Groupe ADP in eerste instantie Patrick Jeantet voorgedragen als commissaris. De heer Jeantet is in de algemene vergadering van aandeelhouders van april 2016 benoemd in de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar. De heer Jeantet heeft niet lang daarna Groupe ADP verlaten en zich om die reden teruggetrokken uit de Raad van Commissarissen. Vervolgens heeft Groupe ADP Edward Arkwright voorgedragen als commissaris. De heer Arkwright is in augustus 2016 benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

In de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2016 is Joop Wijn tevens herbenoemd als commissaris voor een tweede termijn per april 2016. De heer Wijn is een zeer gewaardeerd lid van de Raad van Commissarissen, mede vanwege zijn financiële en politieke expertise alsook zijn bijdrage in de Audit Comittee en de Selectie- en Benoemingscommissie.

De wisselingen in samenstelling van de Raad van Commissarissen hebben ertoe geleid dat de indeling van de commissies in 2016 is gewijzigd. Zie hiervoor onderstaand schema.

L. Gunning - Schepers
(voorzitter)

H. Hazewinkel
(vice-voorzitter)

E. Arkwright

C. Clarke

Raad van Commissarissen

Auditcommissie

Remuneratiecommissie

1

Selectie- & Benoemingscommissie

1

Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

R.J. van de Kraats

M. Olsson

M. Scheltema

J. Wijn

Raad van Commissarissen

Auditcommissie

1

Remuneratiecommissie

Selectie- & Benoemingscommissie

Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

1

  • Voorzitter

Vergaderingen

De Raad van Commissarissen heeft in 2016 tienmaal vergaderd. Tien van deze vergaderingen van de Raad van Commissarissen zijn in aanwezigheid van de directie gehouden. Voorafgaand van de zes reguliere vergaderingen hield de Raad van Commissarissen besloten overleg. Daarnaast is de Raad van Commissarissen eenmaal bijeengekomen zonder aanwezigheid van de directie. De respectievelijke subcommissies van de Raad van Commissarissen hebben in 2016 in totaal zeventien keer vergaderd. Voor een volledig overzicht van het aantal vergaderingen per subcommissie en de aanwezigheid van commissarissen wordt verwezen naar bijgevoegde schema's.

Aanwezigheid 2016

Aanwezigheid

L. Gunning-
Schepers

E. Arkwright

C. Clarke

H. Hazewinkel

Raad van Commissarissen

10 van 10

2 van 4

9 van 10

10 van 10

Auditcommissie

n.v.t.

1 van 1

n.v.t.

n.v.t.

Remuneratiecommissie

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t.

4 van 4

Selectie- &
Benoemingscommissie

7 van 7

n.v.t.

5 van 7

6 van 7

Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

3 van 3

n.v.t. 

n.v.t.

n.v.t.

Totaal

20

3

14

20

Aanwezigheid

R.J. van de Kraats

M. Olsson

M. Scheltema

J. Wijn

Raad van Commissarissen

9 van 10

9 van 10

9 van 10

9 van 10

Auditcommissie

3 van 3

n.v.t.

3 van 3

3 van 3

Remuneratiecommissie

n.v.t. 

3 van 4 

4 van 4

n.v.t.

Selectie- &
Benoemingscommissie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7 van 7

Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

n.v.t.

3 van 3

3 van 3

n.v.t.

Totaal

12

15

19

19

Buiten de genoemde vergaderingen is regelmatig contact geweest tussen de voorzitter, de andere leden van de Raad van Commissarissen en de directie. Diverse leden van de Raad hebben daarnaast meermalen contact gehad met het senior management van Schiphol en met stakeholders binnen en buiten Schiphol Group, waaronder de aandeelhouders.

De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank uit aan de directie en medewerkers van Schiphol Group voor hun grote inzet in het jubileumjaar 2016, waarin velen een extra bijdrage geleverd hebben om de grote passagiersgroei op te vangen en de viering van het eeuwfeest tot succes te maken.

Schiphol, 16 februari 2017

De Raad van Commissarissen

Louise Gunning-Schepers, voorzitter
Herman Hazewinkel, vicevoorzitter
Edward Arkwright
Caroline Clarke
Robert Jan van de Kraats
Mikael Olsson
Margot Scheltema
Joop Wijn

Lees verder: Vergaderingen van de commissies van de RvC