Jaarverslag 2016

B. Kwaliteitsborging

Samenstelling

De Raad van Commissarissen telde ultimo 2016 drie vrouwelijke en vijf mannelijke leden. De directie telt twee vrouwelijke en twee mannelijke leden. In de komende periode zal de Raad van Commissarissen zich samen met de directie blijven inzetten om – in alle opzichten – tot een zo divers mogelijke verdeling van zetels binnen beide organen te komen. Schiphol zorgt er met het development- en leadershipprogramma voor dat zowel mannen als vrouwen zich kunnen ontwikkelen voor hogere management- en directieposities. In de volgende sectie van dit verslag wordt nadere persoonlijke informatie over elk lid van de Raad van Commissarissen verschaft.

Bij de benoeming van zijn leden streeft de Raad van Commissarissen naar een complementaire samenstelling, met name voor wat betreft de kennisgebieden die relevant zijn voor Schiphol Group; deze staan vermeld in het profiel van de Raad van Commissarissen (bijlage A bij het Reglement van de Raad van Commissarissen). In onderstaand schema is weergegeven welke commissaris welk kennisgebied vertegenwoordigt. Bij het vervullen van nieuwe vacatures wordt rekening gehouden met onderstaande verdeling van kennisgebieden.

Verdeling kennisgebieden Raad van Commissarissen

L. Gunning - Schepers (voorzitter)

H. Hazewinkel
(vicevoorzitter)

E. Arkwright

C. Clarke

Geboortejaar en nationaliteit

1951, Nederlands

1949, Nederlands

1974, Frans

1964, Engels

Datum eerste benoeming

2014

2009

2016

2015

Kennisgebieden

 

 

 

 

1. EU / Globalisering

2. Luchtvaart

 

3. Vastgoed

 

4. Retail / E-business

5. Finance / Accountancy / Risk Management

 

6. Corporate Responsibility

• 

 

7. Marketing / Sales

 

8. Human Resource Management

• 

 

9. Politiek en Sociaal Klimaat Schiphol

• 

 

 

 

10. Corporate Governance

11. Expertise Amsterdam en regio

• 

 

 

 

R.J. van de Kraats

M. Olsson

M. Scheltema

J. Wijn

Geboortejaar en nationaliteit

1960, Nederlands

1957, Zweeds

1954, Nederlands

1969, Nederlands

Datum eerste benoeming

2015

2015

2010

2012

Kennisgebieden

1. EU /Globalisering

• 

2. Luchtvaart

3. Vastgoed

 

 

 

4. Retail / E-business

 

 

 

5. Finance / Accountancy / Risk Management

6. Corporate Responsibility

 

 

7. Marketing / Sales

 

8. Human Resource Management

 

 

9. Politiek en sociaal klimaat Schiphol

 

 

10. Corporate Governance

 

11. Expertise Amsterdam en regio

 

 

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code, met uitzondering van de heer Arkwright, die plaatsvervangend CEO is van Groupe ADP. De heer Wijn is tot 1 mei 2017 bestuurslid van ABN Amro Group N.V. en daarmee niet onafhankelijk. Na 1 mei 2017 zal de heer Wijn onafhankelijk zijn in de zin van de Corporate Governance Code.

De heer Arkwright heeft de Franse nationaliteit, de heer Olsson heeft de Zweedse nationaliteit, mevrouw Clarke heeft de Engelse nationaliteit. De overige leden hebben de Nederlandse nationaliteit.

Permanente educatie

Als onderdeel van de permanente educatie zijn verschillende onderwerpen met de Raad van Commissarissen besproken zodat de commissarissen een meer gedetailleerd inzicht krijgen in voor Schiphol Group relevante onderwerpen, zoals capaciteit en het proces rondom de capaciteitsdeclaratie, safety en security op de luchthaven en selectiviteit. Tijdens de jaarlijkse strategiedag van de Raad is specifiek aandacht geweest voor het onderwerp 'governance bij staatsdeelnemingen'. Tevens is voor de Raad van Commissarissen een bijeenkomst georganiseerd waarin gedetailleerd is ingegaan op het onderwerp 'digitalisering van de luchthaven'.

Evaluatie

Eind 2015 heeft de Raad van Commissarissen een zelfevaluatie uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn begin 2016 in de Raad besproken. De evaluatie helpt de Raad van Commissarissen om zijn samenstelling en rol te optimaliseren. Mede naar aanleiding van de zelfevaluatie en de gesprekken die hierover gevoerd zijn binnen de Raad, heeft de Raad een aparte bijeenkomst georganiseerd waarbij vrijwel alle commissarissen aanwezig waren. In deze bijeenkomsten is gesproken over de rol en positie van de Raad ten aanzien van een aantal belangrijke onderwerpen, waaronder digitalisering van de luchthaven en ontwikkeling van de organisatie. De Raad heeft besloten om in het eerste kwartaal van 2017 een externe evaluatie te laten uitvoeren.

Lees verder: C. Overige zaken