Jaarverslag 2016

Raamwerk voor risicomanagement

Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen. Met een bewuste afweging tussen onze doelstellingen en de risico’s die we bereid zijn te nemen, streven we naar een bestendige en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Op deze wijze vergroten we de kans op het behalen van onze strategische doelstellingen.

De filosofie achter ons risicomanagementbeleid:

  • De directie en het management zijn verantwoordelijk voor de opzet en het testen van de werking van systemen voor risicobeheersing en interne controle. Deze systemen hebben tot doel significante risico’s te identificeren, de realisatie van doelstellingen te bewaken en naleving van relevante wet- en regelgeving te waarborgen;
  • Adequate systemen voor risicobeheersing en interne controle zullen de kans op fouten, verkeerde beslissingen en verrassingen door onvoorziene omstandigheden reduceren;
  • Het risicomanagement is geïntegreerd in de lijnmanagementactiviteiten en de planning- en controlcyclus;
  • Het nemen van risico’s is essentieel voor een gezonde onderneming. Het is de verantwoordelijkheid van de directie om te bepalen wat daarbij maximaal acceptabel is (de zogenoemde risicoacceptatie).

Ons systeem voor risicobeheersing en interne controle is gebaseerd op de COSO ERM-richtlijn en de Corporate Governance Code. Het systeem identificeert, analyseert en bewaakt strategische, operationele, financiële en compliancerisico’s.

Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor de uitvoering van het risicomanagement en legt hier tweemaal per jaar verantwoording over af aan zijn directeur, die op zijn beurt verantwoording aflegt aan het Risk & Compliance Committee bestaande uit de directie, Director Finance & Control, Senior Manager Internal Audit, Corporate Compliance Officer en de Risk & Insurance Manager. Deze rapportages vormen de basis voor het Control Statement dat twee keer per jaar door de directeuren van de verschillende bedrijfseenheden wordt afgegeven en vormt tevens een belangrijk fundament voor de Letter of Representation die halfjaarlijks door de directeur van iedere bedrijfseenheid wordt afgegeven aan de CFO.

Risicomanagement is een vast onderdeel van onze maandelijkse planning- en controlcyclus en is volledig geïntegreerd in ons strategisch (driejaarlijks, met een horizon van vijf jaar) en tactisch (jaarlijks, met een horizon van vier jaar) planningsproces.

De directie rapporteert en legt verantwoording af over het systeem voor risicobeheersing en interne controle aan de Raad van Commissarissen.

We streven ernaar de kans op fouten, verkeerde beslissingen en verrassingen door onvoorziene omstandigheden zoveel mogelijk te reduceren. Honderd procent zekerheid is echter niet haalbaar. Het is nooit uit te sluiten dat we blootstaan aan risico’s die op dit moment nog niet bekend zijn of die nu nog niet belangrijk worden geacht. Bovendien kan geen enkel systeem voor risicobeheersing en interne controle absolute zekerheid bieden dat ondernemingsdoelstellingen worden gerealiseerd en dat verlies, fraude en overtreding van wetten en regels worden voorkomen. Schiphol Group is bijvoorbeeld bijzonder gevoelig voor weer- en natuurverschijnselen. Deze kunnen we niet voorkomen of beïnvloeden. Wel kunnen we ervoor zorgen dat de gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven.

Gelet op het bovenstaande zijn we van oordeel dat de systemen voor risicobeheersing en interne controle een redelijke mate van zekerheid bieden over de financiële verslagleggingsrisico’s en dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

De directie verklaart dat, voor zover bekend:

  • de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de resultaten van Royal Schiphol Group en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
  • het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar;
  • in het jaarverslag de voornaamste risico’s waarmee Schiphol Group wordt geconfronteerd zijn beschreven.
Lees verder: Gevoeligheidsanalyse