Jaarverslag 2016

Belangrijkste ontwikkelingen in 2016

Ondanks het feit dat veel van onze belangrijkste risico's niet zijn gewijzigd in het afgelopen jaar, moeten we concluderen dat verschillende interne en externe ontwikkelingen ertoe hebben geleid dat ons risicoprofiel licht is verslechterd ten opzichte van eind 2015.

Het aantal passagiers blijft groeien, waardoor de druk op de bestaande infrastructuur en terminalcapaciteit toeneemt. Daardoor is het tijdens piekuren erg druk in de vertrek- en aankomsthallen. Doordat de geplande capaciteitsuitbreiding pas over enkele jaren gereed zal zijn, is er behoefte aan tijdelijke maatregelen om de groeiende stroom passagiers te accommoderen. Een van deze maatregelen betreft de bouw van een tijdelijke terminal om de periode te overbruggen tot de oplevering van de nieuwe pier en terminal.

Om te voorzien in de benodigde capaciteit staan we aan het begin van het meest ambiteuze uitbreidingsprogramma voor de luchthaven Schiphol tot nu. De omvang en complexiteit van dit uitbreidingsprogramma stellen ons voor uitdagingen: we dienen tegelijkertijd meerdere grootschalige en complexe deelprojecten te managen en die binnen de huidige kaders van het financieringsbeleid te financieren.

Met de discussie die wordt gevoerd over de groei van het aantal vliegtuigbewegingen na 2020 neemt de politieke onzekerheid omtrent de toekomstige groei van Schiphol toe - zeker nu we de in het Aldersakkoord overeengekomen limiet van 500 duizend vliegtuigbewegingen naar verwachting vóór 2020 zullen bereiken. De risico's als gevolg van deze onzekerheid zijn vooral van belang met het oog op de voorgenomen grote uitbreidingsinvesteringen. Beleidswijzigingen die van invloed zijn op de groei na 2020 of veranderingen in de economische regulering kunnen de economische haalbaarheid van de voorgenomen investeringen beïnvloeden.

Informatiebeveiliging en cybercrime blijven belangrijke bedreigingen voor onze operatie. Zowel het aantal incidenten door cybercrime als de vindingrijkheid van cybercriminelen blijft toenemen. Met de recente verhoging van de terroristische dreiging in Europa neemt ook de zorg toe dat terroristen een cybercrime-aanval plegen. Deze factoren hebben ertoe geleid dat we de inschatting van de kans dat dergelijke risico's zich voordoen hebben verhoogd naar 'groot' (zie Beoordeling belangrijkste risico's). Dit ondanks de investeringen die we hebben gedaan en zullen blijven doen in de conintue verbetering van IT-security.

In 2016 hebben we ons beleid en onze organisatie met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu verder aangescherpt. Een belangrijk element hierin was de installatie van de interne Safety Review Board. Het doel van deze board is drieledig:
het monitoren van de belangrijkste risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu; het sturen op de realisatie van de strategische doelstelling ‘Create Safe Performance’ van Schiphol; en invulling geven aan de verplichtingen vanuit EASA. De Safety Review Board monitort tevens de ontwikkeling van de veiligheidscultuur binnen Schiphol. De zogeheten 'safety walks' door het management die in 2016 zijn geïntroduceerd, dragen hieraan bij. Tijdens een safety walk besteedt een directeur tijd op de werkvloer met als doel een open en informele dialoog over veiligheid te voeren met werknemers.

De belangrijkste risico's en beheersmaatregelen zijn besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen in oktober 2016.

Lees verder: Raamwerk voor risicomanagement