Jaarverslag 2016

Beloning van de directie over 2016

Op basis van de in 2016 behaalde financiële resultaten is de realisatie van de rentabiliteit op het eigen vermogen na belastingen uitgekomen tussen de 80 en 90 procent van de beoogde doelstelling. Dit betekent dat de directieleden voor het kwantitatieve deel van de variabele beloning recht hebben op 2 procent.

Voor wat betreft het behalen van de kwalitatieve doelstellingen heeft de Raad van Commissarissen in algemene zin positief geoordeeld en vastgesteld dat het grootste deel van de doelstellingen voor 2016 is gerealiseerd. De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de directie omgaat met de toegenomen complexiteit, mede door de onverwacht hoge passagiersgroei. Er is door het directieteam onder uitdagende omstandigheden goed gepresteerd. De marktpositie van de luchthaven en de kwaliteit van het netwerk zijn op het gewenste niveau gebleven. Daarnaast is Schiphol Group operationeel in staat gebleken om het aanbod van vluchten en het stijgende aantal passagiers te accommoderen. Op dossiers die van groot belang zijn voor de toekomst van Schiphol, waaronder veiligheid, informatiebeveiliging en digitalisering van de luchthaven, is goede voortgang gemaakt.

Aandachtspunten zijn het niet tijdig afronden van het Masterplan 2030 in 2016, de dalende inkomsten uit retail en de kosten per passagier.

De Raad van Commissarissen heeft op advies van de Remuneratiecommissie de absolute score voor het totale pakket kwalitatieve doelstellingen vastgesteld op 11 procent. De totale variabele beloning komt daarmee voor alle directieleden op 13 procent.

De Raad van Commissarissen heeft, op advies van de Remuneratiecommissie, de swingfactor voor de langetermijnbeloning 2014-2016 (LTI) voor de CEO op basis van de over de referteperiode behaalde 'economic profit' vastgesteld op 1,5 overeenkomstig de contractueel overeengekomen berekeningsgrondslagen. Conform afspraak met de heer Nijhuis is tevens de LTI over 2/3 van de referteperiode 2015-2017 op basis van deze grondslagen vastgesteld op factor 1,5. De LTI over 1/3 van de referteperiode 2016-2018 is vastgesteld op factor 1,25. De LTI over alle genoemde referteperiodes wordt in mei 2017 aan de heer Nijhuis uitgekeerd. De overige directieleden hebben geen LTI-rechten.

Een nadere toelichting bij de remuneratie van de directie over 2016 staat in de toelichting van de jaarrekening van dit jaarverslag onder Gerelateerde partijen.

Lees verder: Remuneratie van de Raad van Commissarissen