Jaarverslag 2016

Aftredende en toetredende bestuurders

In 2016 is de heer De Groof afgetreden als bestuurder, is de heer Van den Berg toegetreden en zijn de termijnen van de heer Nijhuis en mevrouw De Groot met respectievelijk twee en vier jaar verlengd.

Op 24 juni 2016 heeft de Raad van Commissarissen besloten tot (een laatste) herbenoeming van de heer Nijhuis per 1 januari 2017 voor een periode van twee jaar. Aansluitend aan deze periode zal de heer Nijhuis aftreden als bestuurder en eindigt zijn arbeidsovereenkomst, zonder dat hem enige vertrekvergoeding wordt betaald. Dit is anders als de Raad van Commissarissen eenzijdig besluit tot beëindiging vóór 31 december 2018 of partijen gezamenlijk tot de conclusie komen dat een eerdere einddatum passend is. In dat geval kan de heer Nijhuis aanspraak maken op een contractuele beëindigingsvergoeding van maximaal éénmaal het totaal vast inkomen. De beëindigingsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan de vaste salarisaanspraken gerekend vanaf de einddatum tot 1 januari 2019. Een eventuele periode van betaald verlof komt bovendien in mindering op dit bedrag.

Vanaf het moment van herbenoeming zal de heer Nijhuis onder het sinds 2014 geldende beloningsbeleid vallen met een vaste beloning van 412.902 euro en een variabele beloning van maximaal 20 procent, waarmee de totale beloning uitkomt op maximaal 495.482 euro bruto. Dit beloningsniveau zal met ingang van 1 januari 2017 worden geïndexeerd met 1 procent, zodat het vaste salaris per die datum 417.031 euro zal bedragen en inclusief variabele beloning maximaal 500.437 euro. Deze bedragen zijn exclusief pensioencompensatie voor het salaris boven 101.519 euro.

Op 19 oktober 2016 heeft mevrouw De Groot aangegeven haar tweede benoemingstermijn niet te zullen volmaken. Zij zal haar taken met ingang van 1 juni 2017 neerleggen, per welke datum de arbeidsovereenkomst derhalve eindigt. Omdat mevrouw De Groot zelf besloten heeft bij Schiphol te vertrekken, heeft zij geen recht op een afvloeiingsregeling.

Lees verder: Beloning van de directie over 2016